Bezbarier UJEP

Univerzitní centrum podpory pro studenty se SP
Pasteurova 3, Ústí nad Labem
T: +420 702 202 477, E: poradenskecentrum@ujep.cz
konzultační hodiny: po–pá 9:00 –15:00

Se specifickou poruchou učení

Služby poskytované centrem pro uchazeče / studenty se specifickou poruchou učení

Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem je specializovaným celouniverzitním pracovištěm garantujícím odbornou podporu uchazečům o studium a studentům se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie a další). Poskytuje pomoc v průběhu celého studia, ale i při výběru studijního oboru a přijímacím řízení. Každému studentovi/uchazeči jsou dle jeho specifických potřeb vytvořeny individuální studijní podmínky. UCP zajišťuje či zprostředkovává zejména:

  • zpracování studijní literatury
  • přepisovatelský/zapisovatelský servis
  • individuální výuku
  • studijní asistenci
  • časovou kompenzaci

Jak o servisní opatření / službu požádat

Uchazeč o studium na UJEP požádá o zohlednění svých specifických vzdělávacích potřeb již při vyplňování přihlášky ke studiu a doloží příslušné doklady o svém tělesném znevýhodnění. UCP SP vyhotoví vyjádření a navrhne modifikaci přijímací zkoušky, která je zohledněna při sestavování přijímacího řízení.

Student stávající může o zohlednění svých SP požádat kdykoliv v průběhu studia předložením žádosti a relevantních dokladů přímo v UCP SP. Podporu studenta se SP pak zajišťují nejen odborní pracovníci centra, ale i např. psychologická poradna UJEP, zaměstnanci kariérního poradenství, zaměstnanci speciálně – pedagogického poradenství apod.

Volba vhodného oboru

Zájemci o studium si mohou ke studiu vybrat z velkého množství nabízených oborů ze všech fakult UJEP, přesto doporučujeme určitou opatrnost při výběru. U oboru, který Vás zajímá, doporučujeme projít si studijní katalog a jednotlivé předměty daného oboru. Pokud si nejste jisti, zda je pro vás obor vhodný, kontaktujte naše Univerzitní centrum podpory.

Finanční pomoc

UJEP poskytuje svým studentům finanční podporu ve formě stipendií. Příklady stipendijní podpory studentům: více na www.ujep.cz, úřední deska, vnitřní předpisy UJEP, stipendijní řád UJEP.