Bezbarier UJEP

Univerzitní centrum podpory pro studenty se SP
Pasteurova 3, Ústí nad Labem
T: +420 702 202 477, E: poradenskecentrum@ujep.cz
konzultační hodiny: po–pá 9:00 –15:00

Fakulta sociálně ekonomická (FSE)

Fakulta sociálně ekonomická připravuje vysoce kvalifikované odborníky, bakaláře a inženýry, pro státní i privátní sféru ve třech bakalářských a dvou navazujících magisterských studijních programech. Ekonomické studijní programy jsou zaměřeny na podnikovou ekonomiku a management, finanční management a regionální rozvoj; další studijní program je orientován na sociální práci.

Díky tomu nacházejí absolventi dobré uplatnění nejen v podnikatelské sféře, ale i ve státní správě a samosprávě. Bakalářské studium je realizováno v prezenční i kombinované formě, navazující magisterské studium prozatím pouze ve formě prezenční.

Výuka probíhá v moderně vybavených učebnách s potřebným technickým zázemím. Pro studenty jsou k dispozici počítačové učebny a internetová kavárna přímo v budově fakulty. Fakulta taktéž disponuje jazykovou laboratoří, která je vybavená moderním hardwarem i softwarem.

 

Bakalářská studia

[accordion title=“Podniková ekonomika a management“ subtitle=“Bakalářské studium prezenční a kombinovaná forma, 3 roky studia“]

Absolvent bakalářského studia oboru Ekonomika a management bude mít znalost hlavních oblastí, konceptů, teorií a metod oboru, bude schopen aktivně využívat základní metody kvalitativní a kvantitativní analýzy, bude metodicky vybaven pro zpracování vlastních odborně zaměřených textů a prezentací, bude schopen vyhledat, uspořádat, interpretovat a aplikovat poznatky a informace pro řešení praktických problémů, bude umět použít základní výzkumné, analytické a rozhodovací postupy pro řešení problémů a situací v oboru. Absolvent též získá obecné způsobilosti – bude schopen se samostatně a fundovaně rozhodovat v základních procesech organizací, bude umět plánovat a koordinovat činnost týmů, vést tým a komunikovat s širším okolím organizace. Rámcovým cílem oboru je připravit absolventy pro jejich uplatnění v podnicích a institucích výrobní i nevýrobní sféry, v neziskových organizacích a v organizacích poskytujících veřejné služby. Absolventi budou připraveni vykonávat řídicí a správní funkce v nižším a středním managementu velkých a středních firem, v oblasti státní správy a samosprávy i v neziskovém sektoru. Budou schopni založit a vést malé firmy. Absolventi mohou působit zejména v ekonomických, finančních, obchodních a marketingových útvarech, na úseku řízení a fundraisingu.

[/accordion]

[accordion title=“Regionální rozvoj a veřejná správa“ subtitle=“Bakalářské studium prezenční a kombinovaná forma, 3 roky studia“]

Profil absolventa bakalářského studia je vytvářen znalostmi získanými studiem regionálních věd, veřejné správy a práva, ekonomie a dalších sociálních věd. Studium vybavuje posluchače souhrnem znalostí z problematiky veřejné správy a regionálních věd, které jsou nezbytné pro kompetentní rozhodování ve sféře regionální a municipální politiky, regionálního rozvoje veřejné správy ČR a ve strukturách Evropské unie. Základní teoretické poznatky získá posluchač v rámci studia makroekonomie a mikroekonomie z hlediska ekonomických disciplín, ve studiu obecné teorie práva, státovědy a správní vědy z hlediska správních a právních disciplín a socioekonomické geografie, regionální ekonomiky a regionální analýzy z hlediska regionalistických disciplín. Na teoretické poznatky navazují odborné znalosti z managementu a ekonomiky veřejné správy, z jednotlivých oborů práva, zvláště z práva ústavního a správního, z teorie a praxe územní správy a samosprávy, z regionálního managementu, regionálního rozvoje ČR a regionální a kohezní politiky. Teoretické poznatky i speciální znalosti z oborových disciplín jsou podpořeny schopností absolventa využívat statistických a dalších exaktních metod i moderních informačních technologií v rozsahu daném potřebami správních a regionalistických oborů. V závěru studia se posluchači seznámí i se správními a regionálními strukturami a základy práva EU. Budou tak vybaveni základními předpoklady pro pochopení evropského kontextu české veřejné správy. Ke schopnosti absolventů v tomto směru má přispět i výuka cizích jazyků. Adaptaci absolventů pro působení ve správních institucích má napomoci praxe v rozsahu, který dovolí posluchačům získat alespoň základní vhled do běžného vedení veřejné správy. Získání základních psychologických a sociologických poznatků usnadní absolventovi komunikaci na pracovišti i s občany přicházejícími do kontaktu s veřejnou správou.

[/accordion]

[accordion title=“ Sociální práce“ subtitle=“Bakalářské studium prezenční a kombinovaná forma, 3 roky studia“]

Absolvent získá znalosti a dovednosti potřebné pro práci sociálních pracovníků ve státní správě, samosprávě, sociálních a výchovných zařízení. Orientuje se v příslušných právních předpisech a má potřebné znalosti a dovednosti z oblasti psychologie, sociologie a pedagogiky, které mu umožňují pracovat s klienty a podílet se na zkvalitňování životní situace jednotlivců a sociálních skupin. Důraz je kladen na praxi v různých typech sociálních zařízení. V rámci odborné praxe jsou absolventi připravováni na působení v poradenské činnost. V průběhu studia získá absolvent následující kompetence: účinně komunikovat; posuzovat životní situaci klienta a plánovat postup při práci s ním;  podporovat klienta k soběstačnosti v kontextu jeho životní situace; zasahovat ve prospěch klienta s využitím dostupných zdrojů; přispívat k práci organizace; rozvíjet kontinuálně vlastní odbornost. Absolvent disponuje znalostmi a dovednostmi z oblasti psychologie, sociologie, sociální politiky, filosofie, práva, speciální pedagogiky, psychopatologie, ekonomie, andragogiky a zejména teorií a metod sociální práce, které umí využívat při přímé práci s klienty sociální práce zaměřené na posilování sociálního fungování jedinců, skupin i komunit. Orientuje se v právních předpisech souvisejících s výkonem sociální práce, stejně jako v systému sociální politiky, v jejímž rámci jsou služby sociální práce poskytovány. Na základě znalosti základních výzkumných metod je schopen plánovat a realizovat potřebná šetření např. při plánování sociálních služeb, mapování potřeb v rámci komunity, ověřování účinnosti poskytovaných služeb apod. Kromě přímé práce s klientem jsou absolventi vybaveni znalostmi a dovednostmi potřebnými ke koncepční a řídící práci v organizaci – projektování a plánování, řízení týmu spolupracovníků, spolupráce s dalšími institucemi. Absolvent zná rovněž etické zásady sociální práce, má nástroje potřebné k reflexi a sebereflexi. Je seznámen s nástroji posilujícími profesionální podoby poskytování služeb sociální práce (supervize, psychohygienické techniky apod.), s těmito nástroji má rovněž přímou osobní zkušenost. Absolventi oboru jsou připraveni k výkonu profese sociální práce v kontextu státního i nestátního sektoru, zejména v oblasti sociálních služeb, výkonu státní správy v přenesené působnosti na obecních či krajských úřadech, sociálního zabezpečení či služeb zaměstnanosti. Uplatnění absolventi mohou najít jak v přímé práci s klienty z různých cílových skupin, tak i na pozicích zaměřených na činnost projektovou, koordinační či řídící.

[/accordion]

 

Navazující magisterské obory

[accordion title=“Podniková ekonomika a management“ subtitle=“Magisterské studium prezenční forma, 2 roky studia“]

Absolvent navazujícího magisterského studia oboru Ekonomika a management bude mít obsáhlou znalost hlavních oblastí, konceptů, teorií a metod oboru, bude schopen uplatnit teoretické znalosti pro analýzu a racionální řešení komplexních problémů a situací v praxi, porozumí podmínkám a omezením fungování soukromého i veřejného sektoru, bude schopen analyzovat a kriticky zhodnotit vliv regulace na fungování firem, institucí veřejného sektoru i organizací neziskového sektoru a bude vybaven znalostmi a dovednostmi pro optimalizaci fungování těchto institucí v širším hospodářském a politickém prostředí, bude schopen vyhledat, uspořádat, interpretovat a aplikovat poznatky a informace pro řešení praktických problémů, bude umět aplikovat pokročilé výzkumné a analytické postupy pro řešení problémů a situací v oboru, získá znalosti a dovednosti pro zpracování výzkumných a analytických témat do formátu publikačních výstupů. Bude vybaven znalostmi v oblasti strategického a finančního managementu, obchodu a marketingu, řízení a realizace podnikatelských záměrů. Bude ovládat personální strategii včetně problematiky personálních procesů a motivace chování. Získá též obecné způsobilosti – bude schopen se samostatně a odpovědně rozhodovat v manažerských procesech organizací, bude umět plánovat a koordinovat činnost týmů v měnících se podmínkách, vést týmy, komunikovat s širším okolím organizace. Bude schopen své odborné znalosti a dovednosti využívat alespoň v jednom cizím jazyce. Absolvent získá znalosti a dovednosti pro úspěšné zvládnutí pozic v oblasti ekonomiky a managementu firem a institucí veřejného i neziskového sektoru. Bude schopen zajišťovat v těchto institucích výkon řídících funkcí v oblasti ekonomiky a financí, obchodu a marketingu na úrovni středního a posléze i vyššího managementu. Je připraven plnit i úkoly ve správních radách a představenstvech. Uplatnění nalezne zejména v podnicích působících v odvětví obchodu a služeb, dopravy a skladování či v poradenských firmách, dále též ve firmách a organizacích zajišťujících poskytování veřejných služeb i v neziskovém sektoru.

[/accordion]

[accordion title=“Regionální rozvoj a veřejná správa“ subtitle=“Magisterské studium prezenční forma, 2 roky studia“]

Cílem magisterského studijního oboru Regionální rozvoj a veřejná správa je připravit absolventy pro plnění náročných úkolů ve státní správě a v samosprávě a v institucích zaměřených na problematiku regionálního rozvoje. Vzhledem k rozsáhlým poznatkům získávaným v průběhu studia o evropských správních a regionálních strukturách se mohou absolventi uplatnit i na pracovištích s významnými vztahy k Evropské unii a při přípravě projektů strukturálních fondů. Absolvent oboru Regionální rozvoj a veřejná správa získá nezbytné odborné vědomosti, které mu umožní orientovat se v problematice řízení procesů regionálního rozvoje na všech úrovních veřejné správy i z pohledu podnikatelského sektoru. Student získá komplexní přehled o procesech regionálního rozvoje, který mu v praxi umožní řešit problematiku rozvojových procesů v území. Součástí studia je rovněž seznámení s problematikou ekonomiky, především veřejných financí v celé rozpočtové sféře. Soubor předmětů, které student absolvuje, mu umožní získat teoretické poznatky a zároveň praktické dovednosti potřebné v celé oblasti regionálních studií, regionální politiky a s tím souvisícího rozhodování veřejné správy. Absolvent může po ukončení oboru nastoupit do vysokých rozhodovacích funkcí na úrovni obcí, krajů, ústředních orgánů veřejné správy, ve specializovaných odborných a konzultačních organizacích i ve velkých soukromých organizacích. Student bude moci své znalosti uplatnit také v mezinárodních organizacích, např. v Evropské komisi, OECD, OSN a dalších orgánech. Absolventi oboru regionální studia najdou uplatnění rovněž v bankovnictví, investičních společnostech i finančních poradenských firmách. Absolventi se mohou uplatnit ve státní správě, zejména v jejích územních orgánech, v místní a regionální samosprávě, především na místech vyžadujících syntetické znalosti správní problematiky. Dále mohou působit v institucích veřejného i soukromého sektoru zabývajících se problematikou regionálního rozvoje a přípravou a realizací projektů strukturálních fondů a dalších českých i evropských fondů využitelných v územním rozvoji. Mohou rovněž působit v poradenských a konzultačních firmách, ve službách a v neziskových organizacích.

[/accordion]

 

Elektronická přihláška ke studiu

Poznámka:

Pro bližší informace o vhodnosti oboru pro Váš typ zdravotního postižení kontaktujte pracovníky centra podpory. Příslušné kontakty naleznete na stránce Kontakty.

Kontakt:

Moskevská 54, 400 96 Ústí n. L.
Telefon: +420 475 284 611
Web: http://fse.ujep.cz