Bezbarier UJEP

Univerzitní centrum podpory pro studenty se SP
Pasteurova 3, Ústí nad Labem
T: +420 702 202 477, E: poradenskecentrum@ujep.cz
konzultační hodiny: po–pá 9:00 –15:00

Fakulta zdravotních studií (FZS)

Fakulta zdravotnických studií vzdělává studenty v nelékařských zdravotnických bakalářských oborech Fyzioterapie, Ergoterapie, Všeobecná sestra a Porodní asistentka v prezenční formě. Zároveň lze zde studovat obor Všeobecná sestra v kombinované formě. Jednotlivé katedry se orientují na teoretickou, klinicky zdravotní a ošetřovatelskou problematiku realizovaných oborů. Oblast vědy a výzkumu fakulty s nimi úzce souvisí a je realizována ve speciálních laboratořích pro studium pohybu a výzkum civilizačních chorob a v Centru pro ochranu a podporu zdraví.

FZS sídlí v budově v ulici Velká Hradební 13 v Ústí nad Labem. Nové působiště s sebou přineslo zvýšení kvality výuky a zjednodušení administrativy jak pro studenty, tak pro fakultu samotnou.

 

Bakalářská studia

[accordion title=“Ergoterapie“ subtitle=“Bakalářské studium prezenční a kombinovaná forma, 3 roky studia“]

Studijní obor připravuje studenty pro výkon specializovaných činností v preventivní, lé­čebné i výchovné péči pro pacienty ve všech typech zdravotnických a sociálních zařízení. Studium umožňuje studentům získat speciální odborné vědomosti a dovednosti oboru. Výuka je zaměřena na testování a následnou péči o pacienta v komplexní rehabilitaci. Široce je uplatňována výuka ve specializovaných odborných učebnách školy a na odborných pra­covištích zdravotnických zařízení a v zařízeních sociální péče.

[/accordion]

[accordion title=“Fyzioterapie“ subtitle=“Bakalářské studium prezenční a kombinovaná forma, 3 roky studia“]

Studijní obor připravuje studenty pro výkon povolání na specializovaných pracovištích léčebné rehabilitace, na pracovištích pro léčbu bolesti, v lázních a léčebnách. Studium umožňuje studentům získat základní odborné znalosti, které vyžaduje povolání fyzioterapeuta. Výuka je přednostně zaměřena na diagnostiku poruch funkce především pohybového systému a na jejich komplexní léčbu v rámci fyzioterapie. Vedle důkladné teoretické pří­pravy je kladen velký důraz na praktickou výuku. Ta probíhá formou praktických cvičení v odborných učebnách, praxí a stážemi na odborných pracovištích.

[/accordion]

[accordion title=“Porodní asistentka“ subtitle=“Bakalářské studium prezenční a kombinovaná forma, 3 roky studia“]

Cílem studia programu Ošetřovatelství je získat vzdělání a profesní kvalifikaci k výkonu zdravotnického povolání Všeobecné sestry a Porodní asistentky. Podle principů evropské strategie Světové zdravotnické organizace pro vzdělávání Všeobecných sester a Porodních asistentek je cílem programu poskytování přímé péče o individuální potřeby jednotlivců, rodin a komunit ve zdraví i nemoci. Cílem studia je získat vzdělání a profesní kvalifikaci k plnění základních funkcí ve společnosti: autonomní, kooperativní, rozvoj výzkumu a pod­poru vývoje v oblasti ošetřovatelství, plánování, koordinace a řízení ošetřovatelské péče a služeb, k výkonu povolání v různých oblastech systému péče o zdraví populace (primární, sekundární, terciární) v České republice tak, aby toto bylo v souladu s požadavky zemí EU. Cíl studia vede k dosažení vzdělání ve zdravotnickém oboru jako základní předpoklad k ce­loživotnímu profesnímu vzdělávání.

Porodní asistentka je schopna samostatně poskytovat individuální péči a oporu ženě v ob­dobí zdraví, fyziologického těhotenství, fyziologického porodu i péči o potřeby vzniklé v průběhu nemoci. Profesní vzdělání – kvalifikace porodní asistentka – má široký systémový základ v ošetřovatelství a jeho získání umožňuje po nástupu do praxe více specializací (po­dle toho, na kterou oblast péče o ženu a služeb se absolventka zaměří), např. v nemocnici, v primární péči v rodině, v komunitě atd. Získaná profesní kvalifikace porodní asistentka tak plní důležitý ekonomický požadavek – flexibilitu na trhu práce. Kvalifikační studijní program umožňuje i tzv. euro-registraci a získání licence k výkonu povolání ve státech EU.

[/accordion]

[accordion title=“Všeobecná sestra“ subtitle=“Bakalářské studium prezenční a kombinovaná forma, 3 roky studia“]

Kvalifikace Všeobecná sestra má široký systémový základ v ošetřovatelství. Umožňuje specializaci v řadě oblastí ošetřovatelské péče a služeb, např. v péči o děti, o seniory, v do­mácí péči, komunitní péči, v péči o rodinu, v nemocniční péči (klinické obory, péče na JIP a ARO, perioperační péče, v péči o duševně nemocné, v péči o tělesně a mentálně postižené, v péči o drogově závislé, v péči o onkologicky nemocné, v paliativní a hospicové péči atd.). Pracovní uplatnění v těchto specializacích je možné v rámci měnící se struktury organizace zdravotnických a sociálních služeb, které jsou poskytovány ve státních i nestátních (lůž­kových i nelůžkových) zařízeních a institucích. Získaná profesní kvalifikace všeobecná sestra tak plní důležitý ekonomický požadavek – flexibilitu na trhu práce. Studijní program umožňuje i tzv. euro-registraci a získání licence k výkonu povolání ve státech EU (5341 R).

[/accordion]

 

Elektronická přihláška ke studiu

Poznámka:

Pro bližší informace o vhodnosti oboru pro Váš typ zdravotního postižení kontaktujte pracovníky centra podpory. Příslušné kontakty naleznete na stránce Kontakty.

Kontakt:

Velká Hradební 13, 400 96 Ústí n. L.
Telefon: +420 475 284 211
Web: http://fzs.ujep.cz