Bezbarier UJEP

Univerzitní centrum podpory pro studenty se SP
Pasteurova 3, Ústí nad Labem
T: +420 702 202 477, E: poradenskecentrum@ujep.cz
konzultační hodiny: po–pá 9:00 –15:00

Student

Studentem se specifickými vzdělávacími potřebami (SP) rozumíme takového studenta, který vzhledem k vrozené nebo získané povaze svého zdravotního stavu vyžaduje modifikaci studijních podmínek, zpřístupnění studijních materiálů, odstranění fyzických překážek, popř. jiné zvláštní úpravy prostor univerzity za účelem úspěšného průběhu a ukončení studia.

Nabídka podpůrných služeb je tak určena pro studenty těchto kategorií:

Studenti se zrakovým postižením

Studenti se sluchovým postižením

Studenti s pohybovým postižením

Studenti se specifickou poruchou učení

Studenti s poruchou autistického spektra

Studenti socio – ekonomicky znevýhodnění

Studenti s jinými obtížemi

Podpora studentů s SP je zajišťována různými subjekty ve vzájemné spolupráci. Zabezpečují ji zejména odborní pracovníci Univerzitního centra podpory pro studenty se specifickými potřebami UJEP, pracovníci Kariérního poradenství, psychologická poradna UJEP, pracovníci Speciálně – pedagogického poradenství.

Pro bližší informace můžete kontaktovat pracovníky Poradenského centra UJEP:

Mgr. Vladimír Řáha 
Poradenské centrum UJEP – pracoviště podpory pro studenty se SP
T: +420 702 202 477
E: vladimir.raha@ujep.cz
Pasteurova 3
400 96 Ústí nad Labem

Ing. Stanislava Muláčková
Poradenské centrum UJEP – pracoviště podpory pro studenty se SP
T: +420 702 202 477
E: stanislava.mulackova@ujep.cz
Pasteurova 3
400 96 Ústí nad Labem