Bezbarier UJEP

Univerzitní centrum podpory pro studenty se SP
Pasteurova 3, Ústí nad Labem
T: +420 702 202 477, E: poradenskecentrum@ujep.cz
konzultační hodiny: po–pá 9:00 –15:00

Fakulta umění a designu (FUD)

Fakulta umění a designu poskytuje komplexní třístupňové vzdělání ve specializacích zaměřených na oblast výtvarného umění a designu a je respektovanou součástí vysokého uměleckého školství České republiky.

V jednotlivých speciálních ateliérech se studenti věnují širokému spektru umělecké činnosti od volného umění přes umění užité, design a částečně i architekturu. Obecný řemeslný základ získávají na katedře všeobecné průpravy, teoretické znalosti na katedře dějin a teorie umění. Teoretické studium zajišťuje také obor kurátorských studií. Na FUD je rovněž realizováno doktorské studium v oboru Vizuální komunikace, v témže oboru zde lze zahájit habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem.

Fakulta sídlí v nově zrekonstruované budově v postupně se rozvíjejícím univerzitním kampusu. Budova poskytuje kvalitní prostorové i technologické zázemí pro činnost jednotlivých ateliérů, dílen a dalších specializovaných pracovišť.

Obory 2015/2016

Bakalářská studia

[accordion title=“Grafický design I“ subtitle=“Bakalářské studium prezenční forma, 4 roky studia“] 

Ateliér Grafický design I. se profiluje v širokém spektru grafických a vizuálních aktivit oboru grafického designu od plakátu, typografe, knižní tvorby a ilustrace, přes tvorbu webových stránek, animací až ke komplexnímu zpracování celkové image firem a akcí a prolínání do oblastí s prací grafického designéra souvisejících, jako je role grafiky v architektuře a průmyslovém designu. Především je ale cílem vychovávání osobností grafiků-projektantů. Grafik-projektant je schopen vytvářet samotný projekt, zakázku a hledat roli grafického designu ve společnosti. Je schopen celý projekt kreativně připravit, nalézt samotného klienta nebo vytvořit společenskou poptávku, koordinovat realizaci a mnohdy i samotné finanční zdroje pro projekt. Absolventi nacházejí uplatnění ve vlastních samostatných tvůrčích studiích jako kreativní pracovníci reklamních agentur nebo jako pedagogové středních uměleckých škol.

[/accordion]

[accordion title=“Grafický design II“ subtitle=“Bakalářské studium prezenční forma, 4 roky studia“] 

Ateliér Grafický design II se snaží studenty připravit na dráhu profesionálního designéra – grafika s možností uplatnění v celé škále grafických zaměstnání od práce ve studiu či reklamní agentuře až po samostatně pracujícího „volného“ výtvarníka. Student by si během studia měl uvědomit šíři vlastních schopností a naučit se jich využít pro vyjadřování osobních názorů a výtvarných po-stojů. Páteří celého studia v atelieru jsou klauzurní práce zadávané v návaznosti na semestrální úkoly tak, aby si student vyzkoušel pokud možno všechny techniky a výtvarné problémy, se kterými se ve své profesi může setkat. Snahou je, aby práce v ateliéru nenásilnou formou seznámila posluchače i s postupy a technikami, které jsou mu velmi vzdálené a za normálních okolností by jej ani nenapadlo vydat se touto cestou. Toto směřování vychází z přesvědčení, že pro každého absolventa je přínosné, když si při práci na školních úlohách může uvědomit, co a jak je schopen po absolutoriu použít ve svém dalším samostatném profesionálním směřování.

[/accordion]

[accordion title=“Vizuální design“ subtitle=“Bakalářské studium prezenční forma, 4 roky studia“] 

Cílem studia (a výuky) v ateliéru Vizuální design je vychovat ze studentů profesionální tvůrce v některém z mnoha oborů současného designu, aniž jsou jimi od počátku studií, resp. jejich kariéry upřednostňována některá média na úkor jiných. Pod pojmem vizuální design si tak lze představit jakoukoli činnost vedoucí k povznesení vnímání, k optimističtějšímu dojmu z okolí, zvláště když na všem, co nás obklopuje, smíme a umíme mít svůj kreativní podíl. Studenti si tak vyzkouší celé spektrum oborů, jimž se budou moci v budoucnu věnovat, aniž jsou již v této fázi svazováni parametry a kritérii pro tu kterou specializaci. Někteří z nich se během studií a zvláště po nich přikloní ke grafickému designu (dosud jím byli obklopeni v největší možné míře), někteří využijí svých verbálních schopností a uplatní se jako externí account pracovníci reklamních a komunikačních agentur najímaní k prezentacím či obhajobám kontroverzních nebo náročných projektů. Někteří v sobě patrně objeví zdravou dávku exhibicionismu a budou se realizovat v rolích dramaturgů kulturních akcí, nebo jako koordinátoři multimediálních projektů, jimiž se během studia musí rovněž zabývat. A všichni budou mít elementární povědomí o současné estetice, o schopnosti společnosti vnímat a přijímat kreativní atak desítek a stovek designérů v oborech takového rozsahu a množství, které si dnes možná ještě ani nedovedeme představit. Ateliér Vizuální design připraví diváka na šok, způsobený umělcem, a umělce připraví na reakci nepřipraveného diváka.

[/accordion]

[accordion title=“Design interiéru“ subtitle=“Bakalářské studium prezenční forma, 4 roky studia“] 

Výuka je zaměřena na přípravu samostatných tvůrčích osobností v oblasti tvarování zařizovacích předmětů a architektury interiérů. Výuka je směrována i ke schopnosti koordinace a využití příbuzných disciplín užitého umění do komplexního prostorového ztvárnění. Ateliér reaguje na společenskou potřebu řešení kvalitního životního prostředí, bydlení a designu předmětů. Během studia získá posluchač celkový přehled o problematice interiérové tvorby formou zadávání konkrétních, specificky zaměřených úloh se seznámí s řešením detailu i prostoru, získá znalosti ve zpracování výtvarného návrhu i výrobní dokumentaci.

[/accordion]

[accordion title=“Design keramiky“ subtitle=“Bakalářské studium prezenční forma, 4 roky studia“] 

Výuka v ateliéru je zaměřena na dokonalý průmyslový návrh v užitkové a dekorativní keramice a porcelánu. Ateliér vychovává výtvarně a teoreticky vzdělané osobnosti – designéry schopné komplexně řešit výrobek po stránce tvarové, strukturální, barevné a materiálové vycházející z účelové funkce výrobku a směřující k celkovému estetickému utváření životního stylu.

Důraz při studiu je kladen na rozvíjení plošného a prostorového vnímání, zvládnutí technik kresby, malby a modelace. Studenti řeší individuální studijní úlohy zaměřené na průmyslovou výrobu, prohlubují své technologické a řemeslné znalosti a dovednosti, ujasňují si vnitřní a vnější vztahy předmětu.

[/accordion]

[accordion title=“Produktový design“ subtitle=“Bakalářské studium prezenční forma, 4 roky studia“] 

Ateliér Produktový design vychovává komplexně vzdělané osobnosti – designéry schopné individuálně nebo v týmu řešit projekt na základě poznání, ověření a převedení formy stávající do formy následné (budoucí). Důraz je kladen na rozvíjení plošného a prostorového myšlení při zvládnutí klasických disciplín (kresba, modelování) a současných moderních nástrojů výpočetní techniky (modelování a prezentace v grafických a modelovacích programech 2D a 3D). Program výuky je tedy založen na ověřených metodách konzervativního způsobu výuky (kresba a modelování, studium přírody a její zákonitosti ve vývoji formy) v kombinaci s moderními prvky, zejména studiem nejmodernějších poznatků vývoje technologií, materiálů a aplikací výpočetní techniky v tvůrčím procesu. Nedílnou součástí výuky je i studium ekonomických a humanitních oborů a jejich transformace do reálného výstupu pro potřebu komunikace a prezentace. Cílem je vychovat osobnost, která přijímá a zpracovává informace dané výukou, je komunikativní a vstřícná novým myšlenkám, konzervativní ve využívání zkušeností a hodnot ověřených časem a praxí, přináší nové informace a myšlenky odpovídající době. Výuka je zaměřena na rozvoj samostatnosti, kreativity, flexibility, logické úvahy a orientace v problematice vývoje průmyslových výrobků.

[/accordion]

[accordion title=“Oděvní a textilní design“ subtitle=“Bakalářské studium prezenční forma, 4 roky studia“] 

Náplní studia v ateliéru Oděvní a textilní design je především design oděvů, oděvních doplňků a vše, co s tímto zaměřením souvisí (tvorba střihů, prostorová modelace, práce s materiály tradičními i netradičními, užívání klasických textilních technik v soudobém pojetí, experimentování s novými technologiemi, tvorba desénů a autorských oděvních textilií různými druhy tisku a dalšími technikami). Jako doplňková disciplína je tvorba textilií volných a užitých, plošných a prostorových objektů, se zaměřením na řešení či doplnění interiéru, případně exteriéru. Tyto dvě oborové linie se v rámci studia vzájemně koncepčně prostupují a doplňují. Důležitou součástí výuky je návrhová kresba a módní ilustrace, dále pak průběžné vzdělávání v oblasti historie kostýmů a textilu od minulosti po současnost. S tím přímo souvisí sledování a orientace v současném designu a výtvarném umění obecně v návaznosti na nové moderní technologie a materiály. Předpokládá se obohacení studia o řešení projektů na bázi vzájemné spolupráce mezi ateliéry FUD. Úkoly v jednotlivých ročnících jsou zadávány tak, aby rozvíjely a podporovaly kreativitu studentů a jejich výtvarně koncepční myšlení. Velký důraz je kladen na otevřenou a aktivní komunikaci mezi pedagogy a studenty. Celý ateliér i jednotliví studenti jsou podporováni ve školních i mimoškolních aktivitách vztahujících se k oboru (přehlídky, soutěže, výstavy). Další nedílnou součástí studia je účast na zahraničních stážích.

[/accordion]

[accordion title=“Přírodní materiály“ subtitle=“Bakalářské studium prezenční forma, 4 roky studia“] 

Základním východiskem studia v ateliéru je poznávání a využívání přírodních zákonitostí, vyhledávání a budování materiálové základny. Součástí výuky je osvojení nezbytných technologických a řemeslných principů a jejich posun do oblasti výtvarné, spojování získaných zkušeností s klasickými disciplínami řešícími tvar, barvu a prostor. Při řešení úkolů studenti objevují vlastní přístupy a možnosti realizací zasahujících do oblasti užitého, ale i volného umění. Hledání a zvládnutí řemeslných postupů vyžaduje aktivní a tvořivou účast studenta, který se tak seznamuje s problematikou návrhu i reálnými možnostmi výroby. Z toho vychází materiálová i technologická různorodost ateliéru, ale také šíře výstupů. Ateliérová výuka je zaměřená na výchovu osobností schopných samostatně řešit úlohy s mírou citu a pochopení pro materiál i pro nové technologie. Nedílnou součástí studia je také spolupráce s regionálním muzeem v přírodě, oživování zapomínaných řemesel s převedením pro veřejnost a jejich současné výtvarné využití, poznávání pracovních postupů v příslušných provozech, dílnách a zařízeních.

[/accordion]

[accordion title=“Sklo“ subtitle=“Bakalářské studium prezenční forma, 4 roky studia“] 

Studium je podmíněno hledáním a snahou odvodit z obecných principů volné tvorby a požadavků životního slohu člověka tvarosloví odpovídající materiálu, funkci a názoru studenta. Utváření názoru studenta na svět, uvědomování si své identity a schopnost z obojího odvodit vlastní výtvarné postoje a návyky jsou stěžejními hledisky studia. Zadání klauzurních prací tvoří osnovu opakujících se výtvarných úkolů, které je třeba během studia absolvovat v logické posloupnosti a návaznosti na předchozí úkoly řešené v ateliéru nebo na praxi ve sklářském podniku. Předpokládáme, že po absolutoriu se student orientuje ve sklářských technikách, dokáže zvládnout výstavbu tvaru v jednotě s jeho barevným či grafickým řešením a začlenit ho do současného interiéru s jeho funkčními i společenskými aspekty. Nedílnou součástí ateliérové výuky je také kresba, malba a modelování.

[/accordion]

[accordion title=“Aplikovaná a reklamní fotografie“ subtitle=“Bakalářské studium prezenční forma, 4 roky studia“] 

Ateliér vede student y ke schopnosti stát se samostatně tvořícím fotografem (resp. řídícím pracovníkem) s důrazem na fotografii užitou v celém širokém spektru společenské objednávky, tj. v oblasti knižní a časopisecké ilustrace, v tvůrčí interpretaci výtvarných děl, produktů průmyslového designu i architektonických realizací, v reklamních a marketinkových komunikacích, stejně jako v oblasti tvorby monumentálních obrazů užitých v interiérové či výstavní architektuře. Vzhledem k výše uvedenému zaměření se výuka soustřeďuje na přípravu absolventa pro práci v rozsáhlém horizontu realizací od klasických analogových fotografií, průmyslově tištěných publikací až ke všem prezentačním formám digitálních médií. Ateliér se rovněž soustředí na přípravu absolventů schopných působit ve shora uvedených oblastech v roli řídícího pracovníka, např. art directoria, kurátora či obrazového redaktora, stejně jako být rovnocenným partnerem v reklamních a marketingových týmech se schopností zapojit do této práce nejenom teoretické znalosti, řemeslnou dovednost, ale především potenci transformovat obsahovou ideu z roviny myšlenkové do formy vizuálního výrazu. Pracoviště dále slouží v jistém smyslu jako servisní zařízení uvádějící studenty ostatních ateliérů, resp. oborů do problematiky výrazových prostředků fotografe tak, aby se práce s médiem fotografie mohla stát inherentní součástí jejich vlastní autorské tvorby. Magisterské studium navazuje na poznatky a vědomosti získané v předchozím bakalářském studiu. Rozvíjením tvůrčích, analytických a kritických schopností i praktických dovedností tak usiluje připravit absolventa na dráhu samostatně tvořícího výtvarníka, vedoucího výtvarníka komunikační, resp. reklamní agentury, obrazového editora nakladatelského domu a vydavatelství či výtvarného koordinátora v orgánech veřejné správy. Zadávané úkoly respektují závažnost sociálního dopadu veřejných komunikací, reklamní a obecně masmediální tvorby, stejně jako nezávislé umělecké činnosti, a soustředí se proto na posluchačovu schopnost inovativně, leč obecně srozumitelně vizualizovat sdělení formující pozitivním způsobem život a zejména kulturu soudobé společnosti.

[/accordion]

[accordion title=“Digitální média“ subtitle=“Bakalářské studium prezenční forma, 4 roky studia“] 

Výuka v ateliéru Digitální média je zaměřena na práci se statickým i dynamickým digitálním obrazem a na hledání možností jejich vzájemného propojení. V průběhu čtyřletého studia pracují studenti s fotografií, videem, digitální animací, samozřejmě se svobodnou možností přesahu do médií klasických. V jednotlivých semestrech jsou řešena konkrétní témata. Prvořadým cílem ateliéru je vést studenty takovým způsobem a směrem, aby dokázali smysluplně a za využití vhodných formálních prostředků reflektovat dané téma a jasně vyjádřit myšlenku. Činnost ateliéru je soustředěna výhradně na volnou tvorbu, ovšem výuka je organizována tak, aby studenti v rámci zpracování daných projektů zároveň získávali potřebné technologické znalosti a zkušenosti při práci s konkrétními programy (Photoshop, Premiere, Flash atd.). Velká pozornost je v rámci konzultací věnována rovněž debatám o aktuálním dění v oblasti současného vizuálního umění.

[/accordion]

[accordion title=“Fotografie“ subtitle=“Bakalářské studium prezenční forma, 4 roky studia“] 

Studium ateliéru Fotografie je zaměřeno jak na rozvoj profesionálních schopností, které by absolventům umožnily obstát v těžké konkurenci komerční fotografie, tak na rozvoj talentu v oblasti volné fotografické tvorby. Studium se věnuje zejména rozvíjení osobností studentů a zadané úkoly jsou voleny tak, aby iniciovaly samostatný a kreativní přístup k jejich řešení.

Klauzurní zadání jsou koncipována tak, aby studenti postupně obsáhli individuální fotografické úkoly, přičemž specifické naplnění těchto široce definovaných témat dává studentům určitou volnost, ale zároveň vyžaduje jejich technické i intelektuální zvládnutí. Touto cestou vznikají soubory, které splňují požadavek praktického řešení daného fotografického zadání a zároveň reflektují autorův osobní zájem a originalitu jeho přístupu. Tímto způsobem postupně krystalizuje pozdější orientace jednotlivých studentů, která je nasměruje k výběru tématu závěrečné diplomové práce. Diplomová práce sestává z fotografického projektu a písemné teoretické části, která šířeji začleňuje autorem zvolené téma do kontextu domácí i světové fotografie i současného umění a obhajuje autorův přístup k řešení daného tématu. V průběhu studia se během jednotlivých semestrů předpokládá zvládnutí hlavních klauzurních zadání a doplňujících semestrálních úkolů.

[/accordion]

[accordion title=“Interaktivní média“ subtitle=“Bakalářské studium prezenční forma, 4 roky studia“] 

Digitální technologie jsou hlavním těžištěm současné vizuální kultury. Ateliér pracuje jako laboratoř vhodná k experimentování s médii s cílem naplnění jejich funkce jinými obsahy. Interaktivita je používána jako fenomén vhodný k formulování vztahů. Zájem ateliéru se mohutně rozšiřuje od linie jediného média (např. fotografe) ke kombinaci mnoha médií. Hlavním tvůrčím prostředkem ateliéru jsou počítače, audiovizuální technika a internetová interaktivní instalace. Studenti mohou poznat výhody nových technologií v tvůrčích, uměleckých oblastech. Ateliér kreativně využívá informační a komunikační technologie k realizaci nových forem umění. „Umění všech smyslů“.

[/accordion]

[accordion title=“Performance“ subtitle=“Bakalářské studium prezenční forma, 4 roky studia“] 

Performance – můžeme též říkat „umění akce“ – je způsob uměleckého vyjádření, kdy se hlavním nástrojem stává tělo umělce a jeho chování v určitých situacích. Jedná se o aktivity, které vždy probíhají v reálném čase a v reálném prostoru. Na rozdíl od divadla je umělec vždy sám sebou, nehraje tedy žádnou roli, nic nepředstírá. Činnost tohoto ateliéru se tedy týká především per-formance a všeho, co s touto formou uměleckého vyjádření souvisí. V první řadě se jedná o práci s médii, která slouží k zachycení a dokumentaci těchto aktivit, tedy s fotografií a videem. Dále se jedná o prostředky, které jsou akčnímu umění nejblíže, tedy instalace a objekt. Dnes však není možné omezovat tvorbu umělce na jediný možný způsob vyjádření. Studenti tudíž budou mít možnost využívat všechny vhodné prostředky k vyjádření toho, co vyjádřit chtějí, a to bez ohledu na zaměření ateliéru.

Důraz bude kladen, samozřejmě, i na rozhled a obeznámenost s tvorbou kolegů z našeho nejbližšího okolí i z mezinárodní umělecké scény. Důležitý bude nejenom samotný proces tvorby uměleckého artefaktu, ale v neposlední řadě i způsob jeho prezentace, ať už na výstavách nebo v médiích. Jedná se například o vhodný výběr prací k prezentaci, jejich adjustaci a instalování, o rozhovory a komunikaci o vlastní práci s veřejností i s kritiky atd. Studenti – pokud možno – pracují na půdě školy, aby tak měli možnost konfrontovat svou práci s ostatními, aby se vzájemně často střetávali, komunikovali mezi sebou, abychom pravidelně hovořili nejen o samotné práci, ale i o všem, co s ní nějakým způsobem souvisí. Neboť jedině takto může student nejúčelněji využít všeho, co mu studium na této škole skýtá.

[/accordion]

[accordion title=“Time-Based Media“ subtitle=“Bakalářské studium prezenční forma, 4 roky studia“] 

Ateliér pracuje s videem jako uměleckým prostředkem, při jehož zpracování využívá převážně digitálních technik. Studium v ateliéru obsahuje práci jak se základní obrazovou kompozicí a zvukem, tak s videoprojekcemi v prostorových souvislostech nebo v audiovizuálních performancích. Umělecký charakter studia poskytuje možnost individuálního přístupu pedagogů k jednotlivým studentům. Studenti využívají specializovaná pracoviště vybavená hardwarovými a softwarovými nástroji pro zpracování videa, počítačovou animaci a tvorbu zvuku. Během studia získávají postupně orientaci v editačních prostředích od nejjednodušších kroků až po složité aplikace. Absolvent studia je výtvarný umělec technicky připravený tvořit audiovizuální díla digitálními postupy zpracování videa v široké škále možností na profesionální úrovni. Je schopný reflektovat dění na současné výtvarné scéně a aktivně se do něj zapojit, zároveň dokáže kreativně reagovat na zadání nejrůznějších typů produkcí.

[/accordion]

 

Navazující magisterská studia

[accordion title=“Grafický design I“ subtitle=“Magisterské studium prezenční forma, 2 roky studia“] 

Ateliér Grafický design I. se profiluje v širokém spektru grafických a vizuálních aktivit oboru grafického designu od plakátu, typografe, knižní tvorby a ilustrace, přes tvorbu webových stránek, animací až ke komplexnímu zpracování celkové image firem a akcí a prolínání do oblastí s prací grafického designéra souvisejících, jako je role grafiky v architektuře a průmyslovém designu. Především je ale cílem vychovávání osobností grafiků-projektantů. Grafik-projektant je schopen vytvářet samotný projekt, zakázku a hledat roli grafického designu ve společnosti. Je schopen celý projekt kreativně připravit, nalézt samotného klienta nebo vytvořit společenskou poptávku, koordinovat realizaci a mnohdy i samotné finanční zdroje pro projekt. Absolventi nacházejí uplatnění ve vlastních samostatných tvůrčích studiích jako kreativní pracovníci reklamních agentur nebo jako pedagogové středních uměleckých škol.

[/accordion]

[accordion title=“Grafický design II“ subtitle=“Magisterské studium prezenční forma, 2 roky studia“] 

Ateliér Grafický design II se snaží studenty připravit na dráhu profesionálního designéra – grafika s možností uplatnění v celé škále grafických zaměstnání od práce ve studiu či reklamní agentuře až po samostatně pracujícího „volného“ výtvarníka. Student by si během studia měl uvědomit šíři vlastních schopností a naučit se jich využít pro vyjadřování osobních názorů a výtvarných po-stojů. Páteří celého studia v atelieru jsou klauzurní práce zadávané v návaznosti na semestrální úkoly tak, aby si student vyzkoušel pokud možno všechny techniky a výtvarné problémy, se kterými se ve své profesi může setkat. Snahou je, aby práce v ateliéru nenásilnou formou seznámila posluchače i s postupy a technikami, které jsou mu velmi vzdálené a za normálních okolností by jej ani nenapadlo vydat se touto cestou. Toto směřování vychází z přesvědčení, že pro každého absolventa je přínosné, když si při práci na školních úlohách může uvědomit, co a jak je schopen po absolutoriu použít ve svém dalším samostatném profesionálním směřování. Magisterské navazující studium se ještě více zaměřuje na specifické vlastnosti a dovednosti studenta. Při zadávání a řešení zadaných úkolů se berou ohledy na individuální předpoklady, dovednosti a zájmy studenta, a to i s přihlédnutím k zvažovanému směřování v jeho další profesionální dráze. Na základě specifikace osobních přístupů a plánů posluchačů proběhne výuka zadáváním úkolů a jejich samostatným řešením, a to formou individuálního rozboru a diskuse.

[accordion title=“Vizuální design“ subtitle=“Magisterské studium prezenční forma, 2 roky studia“] 

Cílem studia (a výuky) v ateliéru Vizuální design je vychovat ze studentů profesionální tvůrce v některém z mnoha oborů současného designu, aniž jsou jimi od počátku studií, resp. jejich kariéry upřednostňována některá média na úkor jiných. Pod pojmem vizuální design si tak lze představit jakoukoli činnost vedoucí k povznesení vnímání, k optimističtějšímu dojmu z okolí, zvláště když na všem, co nás obklopuje, smíme a umíme mít svůj kreativní podíl. Studenti si tak vyzkouší celé spektrum oborů, jimž se budou moci v budoucnu věnovat, aniž jsou již v této fázi svazováni parametry a kritérii pro tu kterou specializaci. Někteří z nich se během studií a zvláště po nich přikloní ke grafickému designu (dosud jím byli obklopeni v největší možné míře), někteří využijí svých verbálních schopností a uplatní se jako externí account pracovníci reklamních a komunikačních agentur najímaní k prezentacím či obhajobám kontroverzních nebo náročných projektů. Někteří v sobě patrně objeví zdravou dávku exhibicionismu a budou se realizovat v rolích dramaturgů kulturních akcí, nebo jako koordinátoři multimediálních projektů, jimiž se během studia musí rovněž zabývat. A všichni budou mít elementární povědomí o současné estetice, o schopnosti společnosti vnímat a přijímat kreativní atak desítek a stovek designérů v oborech takového rozsahu a množství, které si dnes možná ještě ani nedovedeme představit. Ateliér Vizuální design připraví diváka na šok, způsobený umělcem, a umělce připraví na reakci nepřipraveného diváka.

[/accordion]

[accordion title=“Design interiéru“ subtitle=“Magisterské studium prezenční forma, 2 roky studia“] 

Výuka je zaměřena na přípravu samostatných tvůrčích osobností v oblasti tvarování zařizovacích předmětů a architektury interiérů. Výuka je směrována i ke schopnosti koordinace a využití příbuzných disciplín užitého umění do komplexního prostorového ztvárnění. Ateliér reaguje na společenskou potřebu řešení kvalitního životního prostředí, bydlení a designu předmětů. Během studia získá posluchač celkový přehled o problematice interiérové tvorby formou zadávání konkrétních, specificky zaměřených úloh se seznámí s řešením detailu i prostoru, získá znalosti ve zpracování výtvarného návrhu i výrobní dokumentaci.

[/accordion]

[accordion title=“Design keramiky“ subtitle=“Magisterské studium prezenční forma, 2 roky studia“] 

Výuka v ateliéru je zaměřena na dokonalý průmyslový návrh v užitkové a dekorativní keramice a porcelánu. Ateliér vychovává výtvarně a teoreticky vzdělané osobnosti – designéry schopné komplexně řešit výrobek po stránce tvarové, strukturální, barevné a materiálové vycházející z účelové funkce výrobku a směřující k celkovému estetickému utváření životního stylu.

Důraz při studiu je kladen na rozvíjení plošného a prostorového vnímání, zvládnutí technik kresby, malby a modelace. Studenti řeší individuální studijní úlohy zaměřené na průmyslovou výrobu, prohlubují své technologické a řemeslné znalosti a dovednosti, ujasňují si vnitřní a vnější vztahy předmětu.

[/accordion]

[accordion title=“Oděvní a textilní design“ subtitle=“Magisterské studium prezenční forma, 2 roky studia“] 

Náplní studia v ateliéru Oděvní a textilní design je především design oděvů, oděvních doplňků a vše, co s tímto zaměřením souvisí (tvorba střihů, prostorová modelace, práce s materiály tradičními i netradičními, užívání klasických textilních technik v soudobém pojetí, experimentování s novými technologiemi, tvorba desénů a autorských oděvních textilií různými druhy tisku a dalšími technikami). Jako doplňková disciplína je tvorba textilií volných a užitých, plošných a prostorových objektů, se zaměřením na řešení či doplnění interiéru, případně exteriéru. Tyto dvě oborové linie se v rámci studia vzájemně koncepčně prostupují a doplňují. Důležitou součástí výuky je návrhová kresba a módní ilustrace, dále pak průběžné vzdělávání v oblasti historie kostýmů a textilu od minulosti po současnost. S tím přímo souvisí sledování a orientace v současném designu a výtvarném umění obecně v návaznosti na nové moderní technologie a materiály. Předpokládá se obohacení studia o řešení projektů na bázi vzájemné spolupráce mezi ateliéry FUD. Úkoly v jednotlivých ročnících jsou zadávány tak, aby rozvíjely a podporovaly kreativitu studentů a jejich výtvarně koncepční myšlení. Velký důraz je kladen na otevřenou a aktivní komunikaci mezi pedagogy a studenty. Celý ateliér i jednotliví studenti jsou podporováni ve školních i mimoškolních aktivitách vztahujících se k oboru (přehlídky, soutěže, výstavy). Další nedílnou součástí studia je účast na zahraničních stážích.

[/accordion]

[accordion title=“Produktový design“ subtitle=“Magisterské studium prezenční forma, 2 roky studia“] 

Ateliér Produktový design vychovává komplexně vzdělané osobnosti – designéry schopné individuálně nebo v týmu řešit projekt na základě poznání, ověření a převedení formy stávající do formy následné (budoucí). Důraz je kladen na rozvíjení plošného a prostorového myšlení při zvládnutí klasických disciplín (kresba, modelování) a současných moderních nástrojů výpočetní techniky (modelování a prezentace v grafických a modelovacích programech 2D a 3D). Program výuky je tedy založen na ověřených metodách konzervativního způsobu výuky (kresba a modelování, studium přírody a její zákonitosti ve vývoji formy) v kombinaci s moderními prvky, zejména studiem nejmodernějších poznatků vývoje technologií, materiálů a aplikací výpočetní techniky v tvůrčím procesu. Nedílnou součástí výuky je i studium ekonomických a humanitních oborů a jejich transformace do reálného výstupu pro potřebu komunikace a prezentace. Cílem je vychovat osobnost, která přijímá a zpracovává informace dané výukou, je komunikativní a vstřícná novým myšlenkám, konzervativní ve využívání zkušeností a hodnot ověřených časem a praxí, přináší nové informace a myšlenky odpovídající době. Výuka je zaměřena na rozvoj samostatnosti, kreativity, flexibility, logické úvahy a orientace v problematice vývoje průmyslových výrobků.

[/accordion]

[accordion title=“Přírodní materiály“ subtitle=“Magisterské studium prezenční forma, 2 roky studia“] 

Základním východiskem studia v ateliéru je poznávání a využívání přírodních zákonitostí, vyhledávání a budování materiálové základny. Součástí výuky je osvojení nezbytných technologických a řemeslných principů a jejich posun do oblasti výtvarné, spojování získaných zkušeností s klasickými disciplínami řešícími tvar, barvu a prostor. Při řešení úkolů studenti objevují vlastní přístupy a možnosti realizací zasahujících do oblasti užitého, ale i volného umění. Hledání a zvládnutí řemeslných postupů vyžaduje aktivní a tvořivou účast studenta, který se tak seznamuje s problematikou návrhu i reálnými možnostmi výroby. Z toho vychází materiálová i technologická různorodost ateliéru, ale také šíře výstupů. Ateliérová výuka je zaměřená na výchovu osobností schopných samostatně řešit úlohy s mírou citu a pochopení pro materiál i pro nové technologie. Nedílnou součástí studia je také spolupráce s regionálním muzeem v přírodě, oživování zapomínaných řemesel s převedením pro veřejnost a jejich současné výtvarné využití, poznávání pracovních postupů v příslušných provozech, dílnách a zařízeních.

[/accordion]

[accordion title=“Sklo“ subtitle=“Magisterské studium prezenční forma, 2 roky studia“] 

Studium je podmíněno hledáním a snahou odvodit z obecných principů volné tvorby a požadavků životního slohu člověka tvarosloví odpovídající materiálu, funkci a názoru studenta. Utváření názoru studenta na svět, uvědomování si své identity a schopnost z obojího odvodit vlastní výtvarné postoje a návyky jsou stěžejními hledisky studia. Zadání klauzurních prací tvoří osnovu opakujících se výtvarných úkolů, které je třeba během studia absolvovat v logické posloupnosti a návaznosti na předchozí úkoly řešené v ateliéru nebo na praxi ve sklářském podniku. Předpokládáme, že po absolutoriu se student orientuje ve sklářských technikách, dokáže zvládnout výstavbu tvaru v jednotě s jeho barevným či grafickým řešením a začlenit ho do současného interiéru s jeho funkčními i společenskými aspekty. Nedílnou součástí ateliérové výuky je také kresba, malba a modelování.

[/accordion]

[accordion title=“Aplikovaná a reklamní fotografie“ subtitle=“Magisterské studium prezenční forma, 2 roky studia“] 

Ateliér vede student y ke schopnosti stát se samostatně tvořícím fotografem (resp. řídícím pracovníkem) s důrazem na fotografii užitou v celém širokém spektru společenské objednávky, tj. v oblasti knižní a časopisecké ilustrace, v tvůrčí interpretaci výtvarných děl, produktů průmyslového designu i architektonických realizací, v reklamních a marketinkových komunikacích, stejně jako v oblasti tvorby monumentálních obrazů užitých v interiérové či výstavní architektuře. Vzhledem k výše uvedenému zaměření se výuka soustřeďuje na přípravu absolventa pro práci v rozsáhlém horizontu realizací od klasických analogových fotografií, průmyslově tištěných publikací až ke všem prezentačním formám digitálních médií. Ateliér se rovněž soustředí na přípravu absolventů schopných působit ve shora uvedených oblastech v roli řídícího pracovníka, např. art directoria, kurátora či obrazového redaktora, stejně jako být rovnocenným partnerem v reklamních a marketingových týmech se schopností zapojit do této práce nejenom teoretické znalosti, řemeslnou dovednost, ale především potenci transformovat obsahovou ideu z roviny myšlenkové do formy vizuálního výrazu. Pracoviště dále slouží v jistém smyslu jako servisní zařízení uvádějící studenty ostatních ateliérů, resp. oborů do problematiky výrazových prostředků fotografe tak, aby se práce s médiem fotografie mohla stát inherentní součástí jejich vlastní autorské tvorby. Magisterské studium navazuje na poznatky a vědomosti získané v předchozím bakalářském studiu. Rozvíjením tvůrčích, analytických a kritických schopností i praktických dovedností tak usiluje připravit absolventa na dráhu samostatně tvořícího výtvarníka, vedoucího výtvarníka komunikační, resp. reklamní agentury, obrazového editora nakladatelského domu a vydavatelství či výtvarného koordinátora v orgánech veřejné správy. Zadávané úkoly respektují závažnost sociálního dopadu veřejných komunikací, reklamní a obecně masmediální tvorby, stejně jako nezávislé umělecké činnosti, a soustředí se proto na posluchačovu schopnost inovativně, leč obecně srozumitelně vizualizovat sdělení formující pozitivním způsobem život a zejména kulturu soudobé společnosti.

[/accordion]

[accordion title=“Digitální média“ subtitle=“Magisterské studium prezenční forma, 2 roky studia“] 

Výuka v ateliéru Digitální média je zaměřena na práci se statickým i dynamickým digitálním obrazem a na hledání možností jejich vzájemného propojení. V průběhu čtyřletého studia pracují studenti s fotografií, videem, digitální animací, samozřejmě se svobodnou možností přesahu do médií klasických. V jednotlivých semestrech jsou řešena konkrétní témata. Prvořadým cílem ateliéru je vést studenty takovým způsobem a směrem, aby dokázali smysluplně a za využití vhodných formálních prostředků reflektovat dané téma a jasně vyjádřit myšlenku. Činnost ateliéru je soustředěna výhradně na volnou tvorbu, ovšem výuka je organizována tak, aby studenti v rámci zpracování daných projektů zároveň získávali potřebné technologické znalosti a zkušenosti při práci s konkrétními programy (Photoshop, Premiere, Flash atd.). Velká pozornost je v rámci konzultací věnována rovněž debatám o aktuálním dění v oblasti současného vizuálního umění.

[/accordion]

[accordion title=“Fotografie“ subtitle=“Magisterské studium prezenční forma, 2 roky studia“] 

Studium ateliéru Fotografie je zaměřeno jak na rozvoj profesionálních schopností, které by absolventům umožnily obstát v těžké konkurenci komerční fotografie, tak na rozvoj talentu v oblasti volné fotografické tvorby. Studium se věnuje zejména rozvíjení osobností studentů a zadané úkoly jsou voleny tak, aby iniciovaly samostatný a kreativní přístup k jejich řešení.

Klauzurní zadání jsou koncipována tak, aby studenti postupně obsáhli individuální fotografické úkoly, přičemž specifické naplnění těchto široce definovaných témat dává studentům určitou volnost, ale zároveň vyžaduje jejich technické i intelektuální zvládnutí. Touto cestou vznikají soubory, které splňují požadavek praktického řešení daného fotografického zadání a zároveň reflektují autorův osobní zájem a originalitu jeho přístupu. Tímto způsobem postupně krystalizuje pozdější orientace jednotlivých studentů, která je nasměruje k výběru tématu závěrečné diplomové práce. Diplomová práce sestává z fotografického projektu a písemné teoretické části, která šířeji začleňuje autorem zvolené téma do kontextu domácí i světové fotografie i současného umění a obhajuje autorův přístup k řešení daného tématu. V průběhu studia se během jednotlivých semestrů předpokládá zvládnutí hlavních klauzurních zadání a doplňujících semestrálních úkolů.

Magisterské studium ateliéru Fotografie vychází z předpokladu, že všechny základní oblasti fotografie byly již zvládnuty v rámci bakalářského studia. Proto se věnuje zejména rozvíjení osobností studentů a zadané úkoly jsou voleny tak, aby iniciovaly samostatný a kreativní přístup k jejich řešení. Nadále zůstává dělení na jeden semestrální úkol a hlavní klauzurní práci.

[/accordion]

[accordion title=“Interaktivní média“ subtitle=“Magisterské studium prezenční forma, 2 roky studia“] 

Digitální technologie jsou hlavním těžištěm současné vizuální kultury. Ateliér pracuje jako laboratoř vhodná k experimentování s médii s cílem naplnění jejich funkce jinými obsahy. Interaktivita je používána jako fenomén vhodný k formulování vztahů. Zájem ateliéru se mohutně rozšiřuje od linie jediného média (např. fotografe) ke kombinaci mnoha médií. Hlavním tvůrčím prostředkem ateliéru jsou počítače, audiovizuální technika a internetová interaktivní instalace. Studenti mohou poznat výhody nových technologií v tvůrčích, uměleckých oblastech. Ateliér kreativně využívá informační a komunikační technologie k realizaci nových forem umění. „Umění všech smyslů“.

[/accordion]

[accordion title=“Performance“ subtitle=“Magisterské studium prezenční forma, 2 roky studia“] 

Performance – můžeme též říkat „umění akce“ – je způsob uměleckého vyjádření, kdy se hlavním nástrojem stává tělo umělce a jeho chování v určitých situacích. Jedná se o aktivity, které vždy probíhají v reálném čase a v reálném prostoru. Na rozdíl od divadla je umělec vždy sám sebou, nehraje tedy žádnou roli, nic nepředstírá. Činnost tohoto ateliéru se tedy týká především per-formance a všeho, co s touto formou uměleckého vyjádření souvisí. V první řadě se jedná o práci s médii, která slouží k zachycení a dokumentaci těchto aktivit, tedy s fotografií a videem. Dále se jedná o prostředky, které jsou akčnímu umění nejblíže, tedy instalace a objekt. Dnes však není možné omezovat tvorbu umělce na jediný možný způsob vyjádření. Studenti tudíž budou mít možnost využívat všechny vhodné prostředky k vyjádření toho, co vyjádřit chtějí, a to bez ohledu na zaměření ateliéru.

Důraz bude kladen, samozřejmě, i na rozhled a obeznámenost s tvorbou kolegů z našeho nejbližšího okolí i z mezinárodní umělecké scény. Důležitý bude nejenom samotný proces tvorby uměleckého artefaktu, ale v neposlední řadě i způsob jeho prezentace, ať už na výstavách nebo v médiích. Jedná se například o vhodný výběr prací k prezentaci, jejich adjustaci a instalování, o rozhovory a komunikaci o vlastní práci s veřejností i s kritiky atd. Studenti – pokud možno – pracují na půdě školy, aby tak měli možnost konfrontovat svou práci s ostatními, aby se vzájemně často střetávali, komunikovali mezi sebou, abychom pravidelně hovořili nejen o samotné práci, ale i o všem, co s ní nějakým způsobem souvisí. Neboť jedině takto může student nejúčelněji využít všeho, co mu studium na této škole skýtá.

[/accordion]

[accordion title=“Time-Based Media“ subtitle=“Magisterské studium prezenční forma, 2 roky studia“] 

Ateliér pracuje s videem jako uměleckým prostředkem, při jehož zpracování využívá převážně digitálních technik. Studium v ateliéru obsahuje práci jak se základní obrazovou kompozicí a zvukem, tak s videoprojekcemi v prostorových souvislostech nebo v audiovizuálních performancích. Umělecký charakter studia poskytuje možnost individuálního přístupu pedagogů k jednotlivým studentům. Studenti využívají specializovaná pracoviště vybavená hardwarovými a softwarovými nástroji pro zpracování videa, počítačovou animaci a tvorbu zvuku. Během studia získávají postupně orientaci v editačních prostředích od nejjednodušších kroků až po složité aplikace. Absolvent studia je výtvarný umělec technicky připravený tvořit audiovizuální díla digitálními postupy zpracování videa v široké škále možností na profesionální úrovni. Je schopný reflektovat dění na současné výtvarné scéně a aktivně se do něj zapojit, zároveň dokáže kreativně reagovat na zadání nejrůznějších typů produkcí.

[/accordion]

[accordion title=“Kurátorská studia“ subtitle=“Magisterské studium prezenční forma, 2 roky studia“] 

Tento studijní obor reaguje na potřebu zajistit erudované pracovníky pro sféru produkce, prezentace a socializace výtvarného umění. Specifičnost tohoto oboru spočívá ve spojení teoretické a praktické složky studia, které směřuje ke zvládnutí problematiky provozu kulturních institucí, prezentace a socializace výtvarného umění, publicistiky, kritiky a trhu s uměním. Studijní obor kombinuje teoretické znalosti z dějin a teorie umění a společenskovědních oborů s praktickými dovednostmi organizace provozu v institucích, které uchovávají, odborně zpracovávají a zveřejňují díla vizuálního umění. Zvláštní zřetel je v náplni studia kladen na problematiku současného výtvarného umění a vizuální kultury v České republice a celém středoevropském kulturním prostoru. Pozornost bude věnována rovněž poznatkům o teorii umění a metodologii dějin umění a o problematice galerijního provozu. Speciální důraz bude kladen na produkci a marketing současného umění. Absolvent bude vybaven jak teoretickými poznatky, tak zároveň i praktickými dovednostmi, jež získá během studia spoluprací s konkrétními institucemi i se zahraničními odborníky, reprezentanty významných galerijních institucí. Praktické zkušenosti, získané a reflektované již v průběhu studia, připraví absolventa na reálné pracovní podmínky a umožní jeho zařazení v různých oblastech produkce a institucionalizace výtvarného umění. Absolvent studijního oboru Kurátorská studia se může uplatnit jako kurátor či lektor v galeriích a muzeích, ve sféře státní, veřejné i soukromé a komerční. Bude působit v oblasti produkce výstav pro domácí i zahraniční kulturní instituce; dále nalezne uplatnění v redakcích odborných periodik nebo v nakladatelských domech orientovaných na výtvarné umění a kulturní historii, v publicistice a umělecké kritice, popřípadě ve sféře vizuální komunikace a její administrativy.

[/accordion]

[accordion title=“Photography and Time-Based Media“ subtitle=“Magisterské studium prezenční forma, 2 roky studia“] 

Absolvent navazujícího magisterského studijního oboru Fotografe a intermediální tvorba / Photography and Time-Based Media projde systematickým odborným školením, které jej připraví na profesní dráhu samostatného fotografa, ale i podněcujícím prostředím komunity studentů pocházejících z různých kulturních (i jazykových) prostředí. Nadstandardní úroveň obsahu studia je determinována předcházejícím zahraničním působením většiny členů týmu erudovaných pedagogů (zastávání pozice hostujícího pedagoga, opakovaná zahraniční přednášková činnost, organizování workshopů, účast na tvůrčích pobytech a významné výstavní aktivity) i jejich odborným pedagogickým vedením studentů v rámci již akreditovaného a realizovaného navazujícího magisterského studijního oboru Fotografie a intermediální tvorba v českém jazyce. Absolvent studijního oboru Photography and Time-Based Media bude profesně vybaven systematickými strukturovanými vědomostmi a dovednostmi umožňujícími nastoupit dráhu samostatného umělce, vedoucího tvůrčího pracovníka reklamních a marketingových agentur, grafických studií, nakladatelství i zastávat pozici kurátora muzeí a galerií s fotografickými sbírkovými fondy a výstavními aktivitami. Student tohoto oboru se zároveň seznámí se základy polemicko-kritického myšlení, rozvine schopnost percepce, analýzy a reflexe fotografe jako autonomní umělecké disciplíny. Koncepce studia mu zároveň umožní základní orientaci v českém kulturním milieu i v širším rámci současné středoevropské vizuální kultury a získání povědomí o postavení fotografického média v jejím kontextu. Specifikem anglické mutace studijního oboru Fotografe a intermediální tvorba je větší propustnost a transdisciplinarita postavená na vzájemně koordinované spolupráci stávajících ateliérů v rámci oboru Fotografe a intermediální tvorba.

[/accordion]

 

Doktorská studia

[accordion title=“Vizuální komunikace“ subtitle=“Doktorské studium prezenční i kombinovaná forma, 3 roky studia“] 

Absolvent doktorského studijního oboru Vizuální komunikace se profiluje jako řídící umělecký pracovník v oblastech fotografie, digitální média, grafický design a design. V jeho profesním za-měření se prolíná schopnost teoretické reflexe s tvůrčími předpoklady a aktivitami. Jako kreativní a erudovaný odborník, badatel a vývojový pracovník se uplatní v rozhodujících pozicích sféry státní, veřejné i soukromé (vydavatelství, fotografické a obrazové agentury, grafická studia, široké spektrum médií, vývojová centra designu, designérská studia, muzea, galerie a další odborné instituce), i jako pedagog vysokého uměleckého školství.

Hlavním cílem individuálně vedeného doktorského studia – zaměřovaného dle orientace a profilu každého doktoranda – je rozvoj jeho tvůrčího potenciálu v souladu s prohlubováním analytických schopností a specializovaných oborových vědomostí. Tato koncepce logicky navazuje a zásadně rozšiřuje komplexní vzdělání nabyté během magisterského studia a zároveň klade důraz na mezioborové či meziresortní přesahy, a to především v souvislosti s rozvojem nových technologií. Děje se tak v souladu s aktuálními celospolečenskými potřebami a trendy i s ohledem na kompatibilitu a konkurenceschopnost doktorandů s absolventy zahraničních vysokých uměleckých škol.

[/accordion]

 

Elektronická přihláška ke studiu

Poznámka:

Pro bližší informace o vhodnosti oboru pro Váš typ zdravotního postižení kontaktujte pracovníky centra podpory. Příslušné kontakty naleznete na stránce Kontakty.

Kontakt:

Pasteurova 9, 400 96 Ústí n. L.
Telefon: +420 475 285 111
Web: http://fud.ujep.cz

 

Design keramiky, Keramické centrum, Výstavní síň designu
Tovární 50, 417 01 Dubí u Teplic
Telefon: +420 471 571 931