Bezbarier UJEP

Univerzitní centrum podpory pro studenty se SP
Pasteurova 3, Ústí nad Labem
T: +420 702 202 477, E: poradenskecentrum@ujep.cz
konzultační hodiny: po–pá 9:00 –15:00

Pedagogická fakulta (PF)

Pedagogická fakulta je již šedesát let pedagogickým, vědeckým a kulturně vzdělávacím centrem regionu. Ve svých prostorách, kolejích a sportovních halách poskytuje zázemí pro 3 400 studentů v prezenčním studiu a pro dalších 600 studentů v kombinované formě studia. Jejich profesní přípravu zajišťuje 18 moderně vybavených vědecko-pedagogických pracovišť, centrum pedagogické praxe, centrum jazykové přípravy, centrum interkulturního vzdělávání a oddělení multimediálních prostředků.

Vzdělávací činnost fakulty je zaměřena nejen na přípravu učitelů základních a středních škol, v současné době nabízí také neučitelské studijní obory, a to jak v pregraduální, tak i v postgraduální přípravě. Kromě třístupňové nabídky bakalářského, magisterského a doktorského studia lze na PF zahájit také habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v oborech Hudební teorie a pedagogika a Výtvarná výchova – teorie a tvorba.

Fakulta je umístěna ve dvou budovách, v budově v ul. České mládeže 8 a v budově v ul. Hoření 13.

Bakalářská studia

[accordion title=“Anglický jazyk a literatura, jednooborové a dvouoborové studium“ subtitle=“Bakalářský obor prezenční forma, 3 roky studia“]

Obor je určen uchazečům se zájmem o studium v oblasti filologických věd. Cílem studia je rozšířená příprava studentů v oboru anglický jazyk, která absolventům umožní získat základ pro navazující magisterské studium anglického jazyka zaměřeného na vzdělávání (na PF UJEP v programu Učitelství cizích jazyků pro ZŠ – anglický jazyk, popř. v podobných magisterských programech na jiných vysokých školách v ČR). Stěžejní a dominující v celém studiu je teoretická příprava v jazykovědných a literárněvědných disciplínách rozšířená o studium základů oborové didaktiky. Absolvent má rozsáhlé vědomosti a dovednosti v odborných základech studovaného předmětu a dobře se orientuje v základních otázkách pedagogiky a psychologie a oborové didaktiky. Oborový základ získává student v povinných předmětech, výběrem povinně volitelných předmětů se dále profiluje. Nabídka postgraduálních cest zahrnuje vedle pokračování studia v navazujícím magisterském studiu též možnost odchodu do praxe. Bakalář se může uplatnit v oblastech, kde je nezbytné obecné vzdělání z vystudovaných oborů nebo kde jsou požadovány cizojazyčné a interkulturní kompetence získané studiem anglického jazyka a literatury.

Dvouoborové bakalářské studium představuje první stupeň vysokoškolské přípravy budoucích učitelů základních a středních škol (obory se zaměřením na vzdělávání obsahují již ve svém studijním plánu předměty z oborů pedagogika, psychologie a základy oborových didaktik, ostatní kombinace jsou orientovány odborně na uvedenou kombinaci oborů). Kvalifikaci učitele získává v navazujícím magisterském programu, ve kterém může studovat po absolvování bakalářského studia. Navazující učitelské studium je možné přímo na Pedagogické fakultě UJEP (případně též na PřF a FF UJEP), která má akreditaci pro uskutečňování studijních oborů učitelství filologických, uměleckých a tělovýchovných předmětů pro 2. stupeň základních škol a pro školy střední. Absolvent dvouoborového bakalářského studia však může odejít do praxe (asistent učitele a další uplatnění podle kombinace vystudovaných oborů).

Anglický jazyk a literatura + Historie, Anglický jazyk a literatura + Hudební výchova, Anglický jazyk a literatura + Německý jazyk a literatura, Anglický jazyk a literatura + Politologie, Anglický jazyk a literatura + Společenské vědy, Anglický jazyk a literatura + Výtvarná výchova.

[/accordion]

[accordion title=“Český jazyk a literatura, jednooborové a dvouoborové studium“ subtitle=“Bakalářský obor prezenční forma, 3 roky studia“]

Absolvent má obecné lingvistické, literárněhistorické a literárně teoretické vzdělání v oboru. Je připraven pokračovat v navazujícím magisterském studiu oborů vyžadujících široký odborný základ z českého jazyka a literatury včetně možného jednooborového studia učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy a pro 2. stupeň základních škol. Způsob přípravy absolventa však počítá i s možností jeho vstupu do praxe. Absolvent je po krátké praxi schopen zapojit se do práce ve sféře státní správy a v komerční sféře. Především jde o práci dopisovatelů, novinářů, kulturních pracovníků např. v muzeích, státních institucích (mluvčí) a podobně.

Dvouoborové bakalářské studium představuje první stupeň vysokoškolské přípravy budoucích učitelů základních a středních škol (obory se zaměřením na vzdělávání obsahují již ve svém studijním plánu předměty z oborů pedagogika, psychologie a základy oborových didaktik, ostatní kombinace jsou orientovány odborně na uvedenou kombinaci oborů). Kvalifikaci učitele získává v navazujícím magisterském programu, ve kterém může studovat po absolvování bakalářského studia. Navazující učitelské studium je možné přímo na Pedagogické fakultě UJEP (případně též na PřF a FF UJEP), která má akreditaci pro uskutečňování studijních oborů učitelství filologických, uměleckých a tělovýchovných předmětů pro 2. stupeň základních škol a pro školy střední. Absolvent dvouoborového bakalářského studia však může odejít do praxe (asistent učitele a další uplatnění podle kombinace vystudovaných oborů).

Český jazyk a literatura + Anglický jazyk a literatura, Český jazyk a literatura + Filozofie, Český jazyk a literatura + Historie, Český jazyk a literatura + Hudební výchova, Český jazyk a literatura + Německý jazyk a literatura, Český jazyk a literatura + Politologie, Český jazyk a literatura + Společenské vědy, Český jazyk a literatura + Výtvarná výchova.

[/accordion]

[accordion title=“Český jazyk pro média a veřejnou sféru“ subtitle=“Bakalářský obor prezenční forma, 3 roky studia“]

Cílem tohoto studia je kvalitně a v širších společenských a kulturních souvislostech připravit absolventy pro výkon vybraných profesí (viz dále), vybavit je kompetencemi k samostatnému studiu, celoživotnímu vzdělávání, týmové spolupráci, vedení pracovního týmu a také připravit na profesní adaptabilitu. Obor spojuje teoretické poznatky z lingvistických a dalších vybraných společensko-vědních disciplín s poznatky disciplín profesně úžeji orientovaných, se získáváním praktických dovedností a se samostatnou tvůrčí činností. Soubor získaných vědomostí, zkušeností a kompetencí uplatní absolventi např. v těchto profesích: hlasatel, moderátor, zpravodaj-dopisovatel, recenzent, pracovník pro styk s veřejností ve státní správě a samosprávě, ve veřejnoprávních a soukromých institucích, nadacích, pracovník v reklamě, v různých kampaních (např. politických, informačních, reklamně-prodejních apod.), v oblasti podpory a rozvoje lidských zdrojů, v médiích (tištěných i elektronických).

[/accordion]

[accordion title=“Hudební výchova, jednooborové a dvouoborové studium“ subtitle=“Bakalářský obor prezenční forma, 3 roky studia“]

Jednooborové studium bakalářského studijního programu je určeno uchazečům se zájmem zaměřit své studium v oblasti hudebního umění šířeji a profesně se profilovat teprve v dalším magisterském studiu. Obor je zaměřen na získání vzdělání na úrovni obecného uměnovědného základu s případnou profilací podle výběru dalších povinně-volitelných a volitelných předmětů. Studium je nabízeno uchazečům, kteří po absolvování bakalářského stupně chtějí pokračovat v magisterském neučitelském studiu, vyžadujícím široký odborný základ z oboru, avšak kteří mají současně zájem i o ponechání možnosti pokračovat v magisterském jednooborovém studiu učitelství hudební výchovy pro střední školy, pro 2. stupeň základních škol a základních uměleckých škol. Profil absolventa však počítá i s možností jeho vstupu do praxe a s uplatněním na trhu práce.

Dvouoborové bakalářské studium představuje první stupeň vysokoškolské přípravy budoucích učitelů základních a středních škol (obory se zaměřením na vzdělávání obsahují již ve svém studijním plánu předměty z oborů pedagogika, psychologie a základy oborových didaktik, ostatní kombinace jsou orientovány odborně na uvedenou kombinaci oborů). Kvalifikaci učitele získává v navazujícím magisterském programu, ve kterém může studovat po absolvování bakalářského studia. Navazující učitelské studium je možné přímo na Pedagogické fakultě UJEP (případně též na PřF a FF UJEP), která má akreditaci pro uskutečňování studijních oborů učitelství filologických, uměleckých a tělovýchovných předmětů pro 2. stupeň základních škol a pro školy střední. Absolvent dvouoborového bakalářského studia však může odejít do praxe (asistent učitele a další uplatnění podle kombinace vystudovaných oborů).

Hudební výchovu lze studovat v kombinaci: Hudební výchova + Historie, Hudební výchova + Německý jazyk a literatura, Hudební výchova + Sbormistrovství, Hudební výchova + Výtvarná výchova.

[/accordion]

[accordion title=“Obchodní ruština“ subtitle=“Bakalářský obor prezenční forma, 3 roky studia“]

Cílem tohoto studia je připravit absolventa pro požadavky odborné praxe, tj. poskytnout mu znalosti a dovednosti, aby byl ve svém oboru schopen komunikovat v ruském jazyce ústně i písemně. V rámci studia student získá znalosti nejen jazykového charakteru (důraz je kladen na praktický aspekt výuky), ale i znalosti psychologické, komunikativní, znalosti základů ekonomie (marketing, management, obchodní právo) a znalosti práce s výpočetní technikou.

[/accordion]

[accordion title=“Popularizace hudby a organizace hudebního života“ subtitle=“Bakalářský obor prezenční forma, 3 roky studia“]

Cílem studia je, aby absolventi získali následující odborné a všeobecné znalosti: znalost metodiky iniciace, organizace a propagace hudebně kulturních akcí, včetně vytváření dramaturgie, režie, recenzování a podobně, umění zakládat a rozvíjet hudební tradice v příhodných lokalitách regionu, znalost stěžejních pedagogických zásad a metodických postupů při práci s dětmi a mládeží v návaznosti na školní hudební výchovu, schopnost spolupracovat se sbormistry pěveckých sborů a vedoucími hudebních útvarů ve sféře zájmové umělecké činnosti dospělých, odborné předpoklady pro práci ve správních a kulturních institucích, hudebních agenturách a sdělovacích prostředcích, předpoklady (odborné a jazykové) pro mezinárodní spolupráci v oblasti hudební kultury, spolehlivá orientace v kulturně hudební minulosti i současnosti lokalit a regionů jednak v kontextu České republiky, dále v návaznosti na evropské dění, schopnost využívat moderní technické prostředky a jejich prostřednictvím prezentovat výsledky své práce.

[/accordion]

[accordion title=“Sociální pedagogika“ subtitle=“Bakalářský obor prezenční a kombinovaná forma, 3 roky studia“]

Cílem studijního oboru Sociální pedagogika je připravit jak po stránce teoretické, tak i praktické studenty na výkon povolání v oblasti výchovně vzdělávací činnosti realizované v nízkoprahových či komunitních centrech, zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy, věznicích apod. Znalosti z oblasti pedagogické a psychosociální, a potřebné kompetence zde mohou rozvinout pracovníci Vězeňské služby České republiky, pracovníci Probační a mediační služby České republiky, pracovníci Policie České republiky se zaměřením na práci se znevýhodněnými skupinami obyvatelstva. Ve studiu se mohou realizovat rovněž pracovníci sociálních odborů orgánů státní správy a samosprávy.

[/accordion]

[accordion title=“Školský management“ subtitle=“Bakalářský obor kombinovaná forma, 3 roky studia“]

Cílem studia je vybavit studenty základními poznatky z oblasti teorie školského managementu v kontextu řízení škol v zemích EU, seznámit s právními a ekonomickými předpisy v jejich dopadech do regionálních škol ČR, poskytnout psychologický základ reflexe a sebereflexe řídících pracovníků. Cílem je rovněž podpořit rozvoj praktických dovedností, zejména „lídrovství„ a strategického a koncepčního myšlení. Tříleté bakalářské studium školského managementu je koncipováno tak, aby absolvent byl vybaven odbornými teoretickými i praktickými znalostmi a dovednostmi, nezbytnými pro efektivní výkon role školského manažera.

[/accordion]

[accordion title=“Tělesná výchova a sport, jednooborové a dvouoborové studium“ subtitle=“Bakalářský obor prezenční a kombinovaná forma, 3 roky studia“]

Studium umožní absolventům samostatné odborné a ekonomické vedení sportovních činností v oblasti využití volného času dětí, mládeže i dospělých. Studium je směrováno ke znalostem a dovednostem v okruzích: tvorba projektů tělovýchovné a sportovní činnosti, vedení jedince a skupiny při sportovních činnostech materiální, finanční a právní zajištění sportovních činností.

Dvouoborové bakalářské studium představuje první stupeň vysokoškolské přípravy budoucích učitelů základních a středních škol (obory se zaměřením na vzdělávání obsahují již ve svém studijním plánu předměty z oborů pedagogika, psychologie a základy oborových didaktik, ostatní kombinace jsou orientovány odborně na uvedenou kombinaci oborů). Kvalifikaci učitele získává v navazujícím magisterském programu, ve kterém může studovat po absolvování bakalářského studia. Navazující učitelské studium je možné přímo na Pedagogické fakultě UJEP (případně též na PřF a FF UJEP), která má akreditaci pro uskutečňování studijních oborů učitelství filologických, uměleckých a tělovýchovných předmětů pro 2. stupeň základních škol a pro školy střední. Absolvent dvouoborového bakalářského studia však může odejít do praxe (asistent učitele a další uplatnění podle kombinace vystudovaných oborů).

Tělesnou výchovu a sport lze studovat v kombinaci: Tělesná výchova a sport + Anglický jazyk a literatura, Tělesná výchova a sport + Český jazyk a literatura, Tělesná výchova a sport + Historie, Tělesná výchova a sport + Německý jazyk a literatura, Tělesná výchova a sport + Společenské vědy.

Praktická zkouška: tělesná výchova (atletika, gymnastika, plavání, sportovní hry)

Písemná: všeobecný přehled z oblasti tělesné kultury (biologie člověka, historie a současnost tělesné kultury a sportu, logika, biomechanika – fyzika).

[/accordion]

[accordion title=“Učitelství pro MŠ“ subtitle=“Bakalářský obor prezenční a kombinovaná forma, 3 roky studia“]

Cílem studia je umožnit absolventům se středoškolským vzděláním učitelského (popř. neučitelského) zaměření získat hlubší profesionální dovednosti a specifické odborné znalosti ze širšího spektra předmětů, vztahujících se k předškolní výchově a vzdělávání a připravit je na kvalifikované vykonávání činností pedagoga v předškolních zařízeních státního i nestátního typu. Tento obor poskytuje možnost zvýšení stupně vzdělání středoškolsky vzdělaným učitelkám mateřské školy.

[/accordion]

[accordion title=“Výtvarná výchova, jednooborové a dvouoborové studium“ subtitle=“Bakalářský obor prezenční forma, 3 roky studia“]

Jednooborové studium bakalářského studijního programu je určeno uchazečům se zájmem zaměřit své studium v oblasti výtvarného umění šířeji a profesně se profilovat teprve v dalším magisterském studiu. Obor je zaměřen na získání vzdělání na úrovni obecného uměnovědného základu s případnou profilací podle výběru dalších povinně-volitelných a volitelných předmětů. Studium je nabízeno uchazečům, kteří po absolvování bakalářského stupně chtějí pokračovat v magisterském neučitelském studiu, vyžadujícím široký odborný základ z oboru, avšak kteří mají současně zájem i o ponechání možnosti pokračovat v magisterském jednooborovém studiu učitelství výtvarné výchovy pro střední školy, pro 2. stupeň základních škol a základních uměleckých škol. Profil absolventa však počítá i s možností jeho vstupu do praxe a s uplatněním na trhu práce.

Dvouoborové bakalářské studium představuje první stupeň vysokoškolské přípravy budoucích učitelů základních a středních škol (obory se zaměřením na vzdělávání obsahují již ve svém studijním plánu předměty z oborů pedagogika, psychologie a základy oborových didaktik, ostatní kombinace jsou orientovány odborně na uvedenou kombinaci oborů). Kvalifikaci učitele získává v navazujícím magisterském programu, ve kterém může studovat po absolvování bakalářského studia. Navazující učitelské studium je možné přímo na Pedagogické fakultě UJEP (případně též na PřF a FF UJEP), která má akreditaci pro uskutečňování studijních oborů učitelství filologických, uměleckých a tělovýchovných předmětů pro 2. stupeň základních škol a pro školy střední. Absolvent dvouoborového bakalářského studia však může odejít do praxe (asistent učitele a další uplatnění podle kombinace vystudovaných oborů).

Výtvarnou výchovu lze studovat v kombinaci: Výtvarná výchova + Historie, Výtvarná výchova + Německý jazyk a literatura.

[/accordion]

[accordion title=“Výtvarná výchova pro pomáhající profese“ subtitle=“Bakalářský obor prezenční forma, 3 roky studia“]

Cílem studia je připravit studenta na práci animátora výtvarných programů a vybavit ho klíčovými kompetencemi pro práci s osobami se specifickými vzdělávacími potřebami. Absolvent má dostatečné znalosti v oboru výtvarná výchova a speciální pedagogika. Je schopen samostatně vytvářet výtvarně pedagogické projekty pro specifickou skupinu žáků/klientů (děti a osoby se specifickými vzdělávacími potřebami, senioři, oblast interkulturního a inkluzivního vzdělávání). Výtvarně pedagogická a speciálně pedagogická příprava spolu s dostatečně reflektovanou odbornou praxí vybavuje absolventa kompetencemi k samostatnému rozhodování, plánování a provádění výtvarně pedagogického programu, kompetencemi komunikačními a schopností týmové práce. Absolvent je platným členem týmu speciální instituce, uvědomuje si vlastní odpovědnost a spoluodpovědnost při práci. Zároveň bude student disponovat dovednostmi potřebnými pro mediální prezentaci instituce.

[/accordion]

 

Navazující magisterská studia

[accordion title=“Sport a zdraví“ subtitle=“Magisterské studium prezenční, 2 roky studia“]

Absolvent získá vzdělání v oblasti tělesné výchovy a sportu a řízení provozu pohybových aktivit, přičemž se opírá zejména o poznatky a dovednosti z předmětů kinantropologie a biomedicinských předmětů zaměřených na zdraví prospěšné provozování pohybových aktivit. Od absolventa oboru se primárně očekává vstup do praxe a uplatnění v oblastech, kde je nezbytné nejen obecné vzdělání v tělesné výchově a sportu, ale kde jsou požadovány zkušenosti z organizování a řízení provozu pohybových aktivit nebo aplikace dovedností a znalostí při praktické tělovýchovné, rekreační, rekondiční či sportovní činnosti na komerčním i nekomerčním základě.

[/accordion]

[accordion title=“Sociální pedagogika“ subtitle=“Magisterské studium prezenční, 2 roky studia“]

Absolvent navazujícího magisterského oboru Sociální pedagogika se může uplatnit jako pedagogický pracovník v různých typech institucí nebo zařízení: v prostředí školských zařízení včetně školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče dle zákona 109/2002 Sb, ve věznicích, v ústavech sociální péče, nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež. Z hlediska kvalifikační připravenosti je absolvent vybaven nezbytnými kompetencemi v oblasti pedagogických, psychologických a speciálně pedagogických disciplín. Je vybaven teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi v oblasti pedagogicko-psychologické a v oblasti souvisejících návazných metod a způsobů práce s výše uvedenými skupinami populace. Má potřebné znalosti a dovednosti nezbytné pro realizaci edukačního procesu. Má znalost prostředí školské soustavy, speciálních institucí a zájmových organizací.

[/accordion]

[accordion title=“Učitelství hudební výchovy pro ZŠ, SŠ a ZUŠ, jednooborové a dvouoborové studium“ subtitle=“Magisterské studium prezenční, 2 roky studia“]

Jednooborové studium učitelství hudební výchovy pro ZŠ, SŠ a ZUŠ je nabízeno absolventům bakalářského studia hudební výchovy s jednooborovým zaměřením. Cílem studia je připravit učitele tohoto předmětu pro školy střední, základní a také základní umělecké, který bude mít odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost. Těžiště obsahu tkví ve studiu oboru a oborové didaktiky a v jejich propojení s pedagogickými, psychologickými disciplínami a pedagogickou praxí.

U dvouoborové kombinace získá absolvent kompetence pro výkon profese – učitele předmětů dané kombinace na 2. stupni základní školy. Jako takový je vybaven poznatky z oblasti oboru, oborové didaktiky, pedagogiky a psychologie, které je schopen aplikovat ve vyučování a v dalších profesních činnostech, které vykonává ve škole. Absolvent je schopen provést didaktickou analýzu učiva a je prakticky připraven k realizaci vhodných forem a metod výuky k zajištění výchovně vzdělávacího cíle. Absolvent si osvojuje dovednosti potřebné k ovládání nových technických prostředků, moderních výukových technologií a je schopen vyrovnat se s nároky informační společnosti. Jako dvouoborové je studium nabízeno uchazečům, kteří po absolvování bakalářského studia chtějí pokračovat v magisterském dvouoborovém studiu učitelství pro druhý stupeň základní školy. Profil absolventa též počítá i s možností jeho vstupu do praxe a s uplatněním na trhu práce (podle studované kombinace). Studium je realizováno výhradně v kombinaci s jiným oborem dvouoborového studia. Studijním plánem je garantována rovnocennost přípravy v obou oborech, které jsou studovány v kombinaci.

Učitelství hudební výchovy pro SŠ + Učitelství historie pro SŠ, Učitelství hudební výchovy pro SŠ + Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ, Učitelství hudební výchovy pro SŠ + Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ, Učitelství hudební výchovy pro SŠ + Sbormistrovství pro SŠ

Hudební výchova pro 2. stupeň ZŠ + Výtvarná výchova pro 2. stupeň ZŠ.

[/accordion]

[accordion title=“Učitelství anglického jazyka pro ZŠ, jednooborové a dvouoborové studium“ subtitle=“Magisterské studium prezenční forma, 2 roky studia“]

Studijní obor si klade za cíl připravit profesně zdatného a plně kvalifikovaného učitele anglického jazyka pro první a druhý stupeň základních škol. Jednooborové magisterské studium umožní věnovat více hodin profesní přípravy budoucího učitele a to jak v oblasti teoretické, tak i praktické. Absolvent oboru bude po jazykové i odborné stránce připraven také pro práci na dalších typech škol či v jazykových kurzech, kde se vyučuje anglický jazyk (jazykové školy soukromé i státní, podnikové jazykové kursy apod.), pro práci ve vzdělávacích centrech a podnikových vzdělávacích zařízeních. V profilu absolventa – kvalifikovaného učitele je připisována důležitost následujícím schopnostem a dovednostem: získání profesionální znalosti anglického jazyka na úrovni blížící se úrovni „proficiency“ (dle referenčního rámce EU jde o úroveň zkušeného mluvčího C1 a C2), učitelským dovednostem v oblasti výuky anglického jazyka, řídícím dovednostem ve třídě na 1. a 2. stupni ZŠ při výuce AJ, schopnosti zabývat se akčním výzkumem a zamýšlet se nad svými zkušenostmi (schopnost reflexe), stylům vyučování cizího jazyka, znalostem týkajícím se základních sociokulturních informací a schopnostem učit je, interkulturním postojům a dovednostem, znalostem literatury a schopnosti rozvíjet estetické vnímání u žáků základní školy a jejich kreativitu, porozumět dobře testování, hodnocení a evaluaci; a dále pracovat s těmito prostředky na základní škole při výuce anglického jazyka, schopnosti rozvíjet u žáků kritické myšlení, schopnost efektivně pracovat s žáky s rozdílnou úrovní schopností.

U dvouoborové kombinace získá absolvent kompetence pro výkon profese – učitele předmětů dané kombinace na 2. stupni základní školy. Jako takový je vybaven poznatky z oblasti oboru, oborové didaktiky, pedagogiky a psychologie, které je schopen aplikovat ve vyučování a v dalších profesních činnostech, které vykonává ve škole. Absolvent je schopen provést didaktickou analýzu učiva a je prakticky připraven k realizaci vhodných forem a metod výuky k zajištění výchovně vzdělávacího cíle. Absolvent si osvojuje dovednosti potřebné k ovládání nových technických prostředků, moderních výukových technologií a je schopen vyrovnat se s nároky informační společnosti. Jako dvouoborové je studium nabízeno uchazečům, kteří po absolvování bakalářského studia chtějí pokračovat v magisterském dvouoborovém studiu učitelství pro druhý stupeň základní školy. Profil absolventa též počítá i s možností jeho vstupu do praxe a s uplatněním na trhu práce (podle studované kombinace). Studium je realizováno výhradně v kombinaci s jiným oborem dvouoborového studia. Studijním plánem je garantována rovnocennost přípravy v obou oborech, které jsou studovány v kombinaci.

Anglický jazyk a literatura pro 2. stupeň ZŠ + Český jazyk a literatura pro 2. stupeň ZŠ, Anglický jazyk a literatura pro 2. stupeň ZŠ + Hudební výchova pro 2. stupeň ZŠ, Anglický jazyk a literatura pro 2. stupeň ZŠ + Občanská výchova pro 2. stupeň ZŠ, Anglický jazyk a literatura pro 2. stupeň ZŠ + Výtvarná výchova pro 2. stupeň ZŠ.

[/accordion]

[accordion title=“Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ a SŠ, jednooborové a dvouoborové studium“ subtitle=“Magisterské studium prezenční forma, 2 roky studia“]

Tento obor pro jednooborové studium magisterského studijního programu je určen pro absolventy bakalářského studia českého jazyka a literatury, který je akreditován na českých vysokých školách, včetně PF UJEP, tj. těm, kteří chtějí pokračovat v profesním magisterském studiu. Cílem studia je připravit učitele českého jazyka a literatury pro 2. stupeň základních a střední školy. Absolvent bude mít kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost. Těžiště obsahu navazujícího magisterského studia tkví v rozšíření znalostí z oboru a studiu oborových didaktik spolu s pedagogickými a psychologickými disciplínami a pedagogickou praxí na obou typech škol. Studium je koncipováno jako jednooborové a je realizováno v tomto typu studia s důrazem na slavistickou orientaci studentů, která je výrazným rysem bakalářského stupně studia.

U dvouoborové kombinace získá absolvent kompetence pro výkon profese – učitele předmětů dané kombinace na 2. stupni základní školy. Jako takový je vybaven poznatky z oblasti oboru, oborové didaktiky, pedagogiky a psychologie, které je schopen aplikovat ve vyučování a v dalších profesních činnostech, které vykonává ve škole. Absolvent je schopen provést didaktickou analýzu učiva a je prakticky připraven k realizaci vhodných forem a metod výuky k zajištění výchovně vzdělávacího cíle. Absolvent si osvojuje dovednosti potřebné k ovládání nových technických prostředků, moderních výukových technologií a je schopen vyrovnat se s nároky informační společnosti. Jako dvouoborové je studium nabízeno uchazečům, kteří po absolvování bakalářského studia chtějí pokračovat v magisterském dvouoborovém studiu učitelství pro druhý stupeň základní školy. Profil absolventa též počítá i s možností jeho vstupu do praxe a s uplatněním na trhu práce (podle studované kombinace). Studium je realizováno výhradně v kombinaci s jiným oborem dvouoborového studia. Studijním plánem je garantována rovnocennost přípravy v obou oborech, které jsou studovány v kombinaci.

Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ + Učitelství historie pro SŠ, Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ + Učitelství společenských věd pro SŠ, Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ + Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ, Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ + Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ, Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ + Učitelství hudební výchovy pro SŠ

Český jazyk a literatura pro 2. stupeň ZŠ + Hudební výchova pro 2. stupeň ZŠ, Český jazyk a literatura pro 2. stupeň ZŠ + Občanská výchova pro 2. stupeň ZŠ, Český jazyk a literatura pro 2. stupeň ZŠ + Výtvarná výchova pro 2. stupeň ZŠ.

[/accordion]

[accordion title=“Učitelství výtvarné výchovy pro ZŠ, SŠ a ZUŠ SŠ, jednooborové a dvouoborové studium“ subtitle=“Magisterské studium prezenční forma, 2 roky studia“]

Jednooborové studium učitelství výtvarné výchovy pro ZŠ, SŠ a ZUŠ je nabízeno absolventům bakalářského studia výtvarné výchovy s jednooborovým zaměřením. Cílem studia je připravit učitele tohoto předmětu pro školy střední, základní a také základní umělecké, který bude mít odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost. Těžiště obsahu tkví ve studiu oboru a oborové didaktiky a v jejich propojení s pedagogickými, psychologickými disciplínami a pedagogickou praxí.

U dvouoborové kombinace získá absolvent kompetence pro výkon profese – učitele předmětů dané kombinace na 2. stupni základní školy. Jako takový je vybaven poznatky z oblasti oboru, oborové didaktiky, pedagogiky a psychologie, které je schopen aplikovat ve vyučování a v dalších profesních činnostech, které vykonává ve škole. Absolvent je schopen provést didaktickou analýzu učiva a je prakticky připraven k realizaci vhodných forem a metod výuky k zajištění výchovně vzdělávacího cíle. Absolvent si osvojuje dovednosti potřebné k ovládání nových technických prostředků, moderních výukových technologií a je schopen vyrovnat se s nároky informační společnosti. Jako dvouoborové je studium nabízeno uchazečům, kteří po absolvování bakalářského studia chtějí pokračovat v magisterském dvouoborovém studiu učitelství pro druhý stupeň základní školy. Profil absolventa též počítá i s možností jeho vstupu do praxe a s uplatněním na trhu práce (podle studované kombinace). Studium je realizováno výhradně v kombinaci s jiným oborem dvouoborového studia. Studijním plánem je garantována rovnocennost přípravy v obou oborech, které jsou studovány v kombinaci.

Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ + Učitelství historie pro SŠ, Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ + Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ, Učitelství hudební výchovy pro SŠ + Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ.

Hudební výchova pro 2. stupeň ZŠ + Výtvarná výchova pro 2. stupeň ZŠ.

[/accordion]

[accordion title=“Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ, dvouoborové studium“ subtitle=“Magisterské studium prezenční forma, 2 roky studia“]

Absolvent získává kompetence pro výkon profese – učitele předmětů dané kombinace s tělesnou výchovou na středních školách a 2. stupni základní školy. Jako takový je vybaven poznatky z oblasti oboru, oborové didaktiky, pedagogiky a psychologie, které je schopen aplikovat ve vyučování a v dalších profesních činnostech, které vykonává ve škole. Absolvent je schopen provést didaktickou analýzu učiva a je prakticky připraven k realizaci vhodných forem a metod výuky k zajištění výchovně vzdělávacího cíle. Absolvent si osvojuje dovednosti potřebné k ovládání nových technických prostředků, moderních výukových technologií a je schopen vyrovnat se s nároky informační společnosti. Jako dvouoborové je studium nabízeno uchazečům, kteří po absolvování bakalářského studia v kombinaci s tělesnou výchovou chtějí pokračovat v magisterském dvouoborovém studiu učitelství pro střední školy v kombinaci s tělesnou výchovou. Profil absolventa též počítá i s možností jeho vstupu do praxe a s uplatněním na trhu práce (podle studované kombinace). Studium je realizováno výhradně v kombinaci s jiným oborem dvouoborového studia. Studijním plánem je garantována rovnocennost přípravy v obou oborech, které jsou studovány v kombinaci.

U dvouoborové kombinace získá absolvent kompetence pro výkon profese – učitele předmětů dané kombinace na 2. stupni základní školy. Jako takový je vybaven poznatky z oblasti oboru, oborové didaktiky, pedagogiky a psychologie, které je schopen aplikovat ve vyučování a v dalších profesních činnostech, které vykonává ve škole. Absolvent je schopen provést didaktickou analýzu učiva a je prakticky připraven k realizaci vhodných forem a metod výuky k zajištění výchovně vzdělávacího cíle. Absolvent si osvojuje dovednosti potřebné k ovládání nových technických prostředků, moderních výukových technologií a je schopen vyrovnat se s nároky informační společnosti. Jako dvouoborové je studium nabízeno uchazečům, kteří po absolvování bakalářského studia chtějí pokračovat v magisterském dvouoborovém studiu učitelství pro druhý stupeň základní školy. Profil absolventa též počítá i s možností jeho vstupu do praxe a s uplatněním na trhu práce (podle studované kombinace). Studium je realizováno výhradně v kombinaci s jiným oborem dvouoborového studia. Studijním plánem je garantována rovnocennost přípravy v obou oborech, které jsou studovány v kombinaci.

Tělesná výchova pro 2. stupeň ZŠ + Anglický jazyk a literatura pro 2. stupeň ZŠ, Tělesná výchova pro 2. stupeň ZŠ + Český jazyk a literatura pro 2. stupeň ZŠ, Tělesná výchova pro 2. stupeň ZŠ + Občanská výchova pro 2. stupeň ZŠ.

[/accordion]

 

Magisterská studia

[accordion title=“Učitelství pro 1. stupeň ZŠ“ subtitle=“Magisterské studium prezenční a kombinovaná forma, 5 let studi“]

Absolventi tohoto studijního oboru se mohou uplatnit jako učitelé, učitelky na 1. stupni základních školách státního i nestátního typu, školách alternativního typu, v základních školách při nemocnicích, v léčebnách a ozdravovnách.

[/accordion]

 

Doktorská studia

[accordion title=“Hudební teorie a pedagogika“ subtitle=“Doktorské studium prezenční a kombinovaná forma, 3 roky studia“]

Obor Hudební teorie a pedagogika je vědeckým studiem, jehož účelem je výchova vědeckých pracovníků schopných tvůrčím způsobem pracovat v oblastech vědeckého výzkumu v oblasti hudební pedagogiky a hudební teorie v celé šíři tohoto oboru včetně teorie různých forem hudební výchovy s uplatněním aspektů historických, systémových i aktuálních a ve vazbách příslušných muzikologických a pedagogických disciplín. O přijetí se může ucházet pouze absolvent vysoko-školského magisterského studia v některém z těchto oborů: hudební výchova (z pedagogických fakult), hudební věda (z filozofických fakult), umělecké studium (z hudebních akademií).

[/accordion]

[accordion title=“Teorie výtvarné výchovy“ subtitle=“Doktorské studium prezenční a kombinovaná forma, 3 roky studia“]

Studium je pojato v historické kontinuitě české výtvarné výchovy v kontextu s jejími mezi-národními aspekty a trendy tak, jak se vyvíjely od počátku tohoto století. Bází je systémové teoretické pojetí výtvarné výchovy nazírané z hlediska psychologie vnímání, procesu tvorby a osvojování umělecké formy aktivními výchovnými prostředky včetně systematické nauky o barvě. Témata jsou rozvedena do svých didaktických aplikací a propojena a završena reflexí z hledisek filozofické antropologie a ekofilozofie. O přijetí se mohou ucházet pouze absolventi vysokoškolského magisterského studia výtvarné výchovy na PF nebo absolventi vysokých škol uměleckých s pedagogickou kvalifikací.

Doktorské studium je zaměřeno na teorii dětského výtvarného projevu, na srovnávací teorii pedagogických koncepcí výtvarné výchovy a na teorii výtvarných umění a jejich výrazových prostředků (barva).

[/accordion]

[accordion title=“Teorie vzdělávání v bohemistice“ subtitle=“Doktorské studium prezenční a kombinovaná forma, 3 roky studia“]

Studium je určeno absolventům pedagogických, filozofických a dalších fakult, kteří dosáhli titulu magistr v bohemistických učitelských i neučitelských studijních programech. Je určeno zejména učitelům všech stupňů škol, ale i dalším pracovníkům v oblasti vzdělávání. Nabízí příležitost prohloubit si vzdělávání v bohemistických oborech a jejich didaktických aplikacích jak pro potřebu praxe, tak jako přípravu na vědeckou práci v oblasti vzdělávání v bohemistice. Studijní obor teorie vzdělávání v bohemistice je koncipován jako lingvistické nebo literárněvědné studium, zaměřené na problematiku vzdělávání, a to školského i mimoškolského.

[/accordion]

 

Elektronická přihláška ke studiu

Poznámka:

Pro bližší informace o vhodnosti oboru pro Váš typ zdravotního postižení kontaktujte pracovníky centra podpory. Příslušné kontakty naleznete na stránce Kontakty.

Kontakt:

České mládeže 8, 400 96 Ústí n. L.
Telefon: +420 475 283 111
Web: http://pf.ujep.cz

 

Katedra matematiky a ICT, pedagogiky, preprimárního a primárního vzdělávání, psychologie a výchov uměním
Hoření 13, 400 96 Ústí n. L.
Telefon: +420 475 282 111