Bezbarier UJEP

Univerzitní centrum podpory pro studenty se SP
Pasteurova 3, Ústí nad Labem
T: +420 702 202 477, E: poradenskecentrum@ujep.cz
konzultační hodiny: po–pá 9:00 –15:00

Fakulta výrobních technologií a managementu (FVTM)

Fakulta výrobních technologií a managementu je vědecko-pedagogické pracoviště, které v současné době realizuje vzdělávací činnost v akreditovaných programech a oborech odpovídajících strukturovaným studiím od bakalářského stupně přes navazující magisterský až po doktorský stupeň.

Požadavek na technicko-ekonomicky vzdělané pracovníky regionu plně respektuje struktura studijních programů a oborů fakulty. V současné době připravuje absolventy v bakalářském, magisterském a doktorském studijním programu Strojírenská technologie, bakalářském a magisterském studijním programu Strojírenství a bakalářském studijním programu Energetika a také Specializace v pedagogice. V oboru Strojírenská technologie je možné na fakultě realizovat také habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem.

Zázemí fakulty nabízí nejen kvalitní podmínky pro studium, ale také moderně vybavené prostory dílen a laboratoří ve třech fakultních objektech.

Bakalářská studia

[accordion title=“Energetika – teplárenství“ subtitle=“Bakalářské studium prezenční a kombinovaná forma, 3 roky studia“]

Studijní obor je zaměřen na přípravu absolventů, kteří budou zastávat pozice pra­covníků na úrovni středního technického managementu podniků zaměřených na energetické hospodářstv í. Hlavním cílem jsou znalosti z oblasti kombinované výroby elektrické a tepelné energie a provozu soustav centralizovaného vytápění a přípravy teplé užitkové vody.

[/accordion]

[accordion title=“Materiály“ subtitle=“Bakalářské studium prezenční forma, 3 roky studia“]

Studijní obor je zaměřen na získání teoretických a praktických dovedností a znalostí z oblasti základních výrobních technologií, základů nauky o materiálech, vlastnostech a použití materiálů, z oblasti výběru materiálu pro jeho následné aplikace, ze základu testování a zkoušení materiálů. Absolvent bude schopen specifikovat a navrhovat materiálová řešení, analyzovat a pochopit technologické a jiné procesy z hlediska jejich vlivu na strukturu a vlastnosti materiálů, provádět výběr materiálů a řešit úlohy inženýrské praxe.

 [/accordion]

[accordion title=“Materiály a technologie v dopravě“ subtitle=“Bakalářské studium prezenční a kombinovaná forma, 3 roky studia“]

Studium je zaměřeno na přípravu absolventů pro řízení a rozvoj technologic­kých a organizačních činností podniku na úrovni nižšího a středního výrobního managementu. Absolvent má dostatek znalostí a dovedností, které mu dovolí pra­covat v rozhodovacích funkcích zejména technicky a technologicky orientovaných podnikových útvarů ve sféře automobilového a dopravního průmyslu.

[/accordion]

[accordion title=“Řízení výroby“ subtitle=“Bakalářské studium prezenční a kombinovaná forma, 3 roky studia“]

Studium je zaměřeno na získání znalostí a dovedností technického a ekonomického charakteru doplněné výukou dvou světových jazyků. Absolventi by měli postupně pokrýt mezeru v personálním obsazení výrobních podniků od funkcí ve strojírenské i příbuzné výrobě po funkce v obchodně-ekonomickém sektoru. Podle schopností a zkušeností se mohou uplatnit v řídících funkcích výrobního, ekonomického nebo obchodního managementu.

[/accordion]

 

Navazující magisterská studia

[accordion title=“Materiály a technologie v dopravě“ subtitle=“Magisterské studium prezenční a kombinovaná forma, 2 roky studia“]

Navazující magisterský studijní program je zaměřen na přípravu absolventů pro řízení a rozvoj technologických a organizačních činností podniku. Absolvent má dostatek znalostí a dovedností, které mu umožní pracovat v rozhodovacích funk­cích zejména technicky a technologicky orientovaných podnikových útvarů ve sféře automobilového a dopravního průmyslu.

[/accordion]

[accordion title=“Příprava a řízení výroby“ subtitle=“Magisterské studium prezenční a kombinovaná forma, 2 roky studia“]

Absolvent získá znalosti a dovednosti technického, technologického a ekonomické­ho charakteru na úrovni magisterského stupně studia. Podle profilace, schopností a zkušeností je predikováno uplatnění absolventa oboru ve funkcích výrobního, ekonomického a obchodního managementu na jeho jednotlivých stupních.

[/accordion]

 

Doktorská studia

[accordion title=“Strojírenská technologie“ subtitle=“Doktorské studium prezenční a kombinovaná forma, 4 roky studia“]

Absolvent bude schopen vědecké práce v oblasti strojírenské technologie, bude mít hluboké znalosti vybrané technologie nebo materiálové oblasti včetně znalostí souvisejících vědních disciplín. Bude schopen vytvářet nové poznatky, připravit jejich zjištění, následně analýzu a odpovídající závěry.

[/accordion]

 

Elektronická přihláška ke studiu

Poznámka:

Pro bližší informace o vhodnosti oboru pro Váš typ zdravotního postižení kontaktujte pracovníky centra podpory. Příslušné kontakty naleznete na stránce Kontakty.

Kontakt:

Na Okraji 1001, 400 96 Ústí n. L.
Telefon: +420 475 285 511
Web: http://fvtm.ujep.cz

 

Katedra technologií a materiálového inženýrství
Kampus UJEP, Pasteurova 9, 400 96 Ústí n. L.
Telefon +420 475 285 530

 

Konzultační středisko FVTM
SPŠ a VOŠ Chomutov
Školní 1060/50, 430 01 Chomutov
Telefon: +420 474 628 992