Bezbarier UJEP

Univerzitní centrum podpory pro studenty se SP
Pasteurova 3, Ústí nad Labem
T: +420 702 202 477, E: poradenskecentrum@ujep.cz
konzultační hodiny: po–pá 9:00 –15:00

Filozofická fakulta (FF)

Filozofická fakulta je orientována na výuku a vědecký výzkum v humanitních oborech. Její součástí jsou katedra germanistiky, katedra historie, katedra politologie a filozofie, Centrum pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví a Ústav slovansko-germánských studií FF UJEP.

FF je jedinou humanitně orientovanou fakultou v  severozápadních a severních Čechách, která nabízí prezenční vysokoškolské vzdělávání na všech stupních studia (Bc., Mgr., Ph.D.) budoucím odborníkům v humanitních oborech a učitelům ZŠ i SŠ. Fakulta má rovněž právo habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem pro obor České dějiny. Vzdělávání učitelů je realizováno v těsné spolupráci s pedagogickou fakultou a dalšími fakultami UJEP.

Studujícím je na všech pracovištích nabízeno kvalitní zázemí (studovny a knihovny), svým přístrojovým vybavením zcela unikátní je Centrum pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví při katedře historie.

Obory 2015/2016

Bakalářská studia

[accordion title=“Archivnictví a spisová služba“ subtitle=“Bakalářské studium kombinovaná forma, 3 roky studia“]

Cílem studia je příprava specialistů pro historická pracoviště – především muzea, ústavy památkové péče a archivy. Prohloubená příprava v oblasti dějin umění a vybraných disciplín pomocných věd historických připravuje absolventa pro práci s písemnými, obrazovými a hmotnými prameny. Vybrané obory studijního programu Historické vědy připravují v bakalářském stupni i absolventy s možností magisterské orientace na vzdělávání a tedy na budoucí uplatnění na postech učitelů dějepisu na základních a středních školách.

Studijní obor Archivnictví a spisová služba je koncipován jako tříleté bakalářské studium realizované v kombinované formě studia. Student se seznámí se základními vědomostmi v oboru archivnictví, zařazeny jsou též kurzy orientované na pomocné vědy historické (např. diplomatika, paleografe, heraldika, numismatika atd.) a poučení o historickém vývoji. Hlavní a nejpodstatnější cíl studijního oboru představuje osvětlení základních principů práce s dokumentem v úředním stádiu jeho vývoje (s náležitým důrazem na elektronický dokument a tzv. e-Government) i následné práce s dokumenty, vybranými podle závazných ukazatelů pro trvalé archivní uložení dokumentů (opět včetně elektronických). Náležitá pozornost je rovněž věnována tvorbě archivních zpřístupňovacích pomůcek pro badatele a možnostem využívání těchto pomůcek i vlastních archivních dokumentů online.

[/accordion]

[accordion title=“Dokumentace památek“ subtitle=“Bakalářské studium prezenční forma, 3 roky studia“]

Cílem studia je příprava specialistů pro historická pracoviště – především muzea, ústavy památkové péče a archivy. Prohloubená příprava v oblasti dějin umění a vybraných disciplín pomocných věd historických připravuje absolventa pro práci s písemnými, obrazovými a hmotnými prameny. Vybrané obory studijního programu Historické vědy připravují v bakalářském stupni i absolventy s možností magisterské orientace na vzdělávání a tedy na budoucí uplatnění na postech učitelů dějepisu na základních a středních školách.

Studijní obor je určen uchazečům se zájmem o historii, kulturní dějiny a památky, kteří chtějí po absolutoriu odejít do praxe či pokračovat v odborném navazujícím magisterském studiu. Obsah studijního oboru tvoří základní poučení o dějinném vývoji, kulturních dějinách (zejm. výtvarném umění a dějinách architektury), dále pak o některých pomocně vědných disciplínách, které směřují studenty k problematice památek, památkové péče, jejich ochrany a dokumentace. Podstatnou část výuky tvoří bloky k dokumentaci památek, které jsou pro profil absolventa zásadní.

[/accordion]

[accordion title=“Filozofe, dvouoborové studium“ subtitle=“Bakalářské studium prezenční forma, 3 roky studia“]

Studijní program je určen zájemcům o systematické studium filozofie. Studium oboru by mělo absolventovi dát jednak základní sumu znalostí tohoto oboru, jednak jej naučit kriticky analyzovat a přemýšlet, tedy jej připravit pro další prohlubující studium v navazujícím magisterském studijním programu Filozofe či Humanitní studia. Pokud se absolvent rozhodne dále ve studiu nepokračovat, má možnost uplatnění všude tam, kde je vyžadován široký kulturní přehled, kritické a analytické myšlení, znalost cizích jazyků a dobrá práce s textem – na kulturních referátech úřadů, v tisku, v kulturních institucích apod.

Absolvent by měl dosáhnout základních znalostí dějin filozofie a zároveň se naučit kriticky analyzovat problémy systematické filozofie. Studium připravuje především pro navazující magisterské studium, odborného i učitelského zaměření.

Filozofii lze studovat v kombinaci: Filozofe + Historie, Filozofe + Německý jazyk a literatura, Politologie + Filozofe, Filozofe + Společenské vědy.

[/accordion]

[accordion title=“Historie, jednooborové a dvouoborové studium“ subtitle=“Bakalářské studium prezenční a kombinovaná forma, 3 roky studia“]

Cílem studia je příprava specialistů pro historická pracoviště – především muzea, ústavy památkové péče a archivy. Prohloubená příprava v oblasti dějin umění a vybraných disciplín pomocných věd historických připravuje absolventa pro práci s písemnými, obrazovými a hmotnými prameny. Vybrané obory studijního programu Historické vědy připravují v bakalářském stupni i absolventy s možností magisterské orientace na vzdělávání a tedy na budoucí uplatnění na postech učitelů dějepisu na základních a středních školách.

Obsah studijního oboru tvoří poučení o dějinném vývoji, metodologii oboru a pomocně vědných disciplínách, dějinách kultury, vědy a vzdělanosti. Student si k povinným kurzům volí specializované povinně volitelné kurzy. Studijní plán je obohacen o exkurze. Jednooborové studium historie je možno studovat i v kombinované formě a je tedy dostupné pro pracovníky odborných institucí, kteří si potřebují doplnit vysokoškolské vzdělání, či jako základ pro učitele, kteří chtějí rozšířit svou aprobaci o další obor.

Historii lze studovat v kombinaci: Filozofe + Historie (prezenční forma studia), Historie + Společenské vědy (prezenční forma studia), Politologie + Historie (prezenční forma studia).

[/accordion]

[accordion title=“Interkulturní germanistika“ subtitle=“Bakalářské studium prezenční a kombinovaná forma, 3 roky studia“]

Studijní program je určen uchazečům se zájmem o studium v oblasti filologických věd. Studium je koncipováno tak, aby studující získali znalosti a dovednosti v oblasti komunikativní kompetence, lingvistické teorie a v oblasti interkulturní a literárněvědné kompetence. Dále je zaměřeno na prohloubení receptivních a produktivních jazykových dovedností v oblasti rychlého a správného porozumění německému ústnímu projevu i psaným textům a dále v oblasti plynulého ústního i písemného vyjadřování. Stěžejní a dominující v celém studiu je teoretická příprava v jazykovědných a literárněvědných disciplínách.

Studijní obor vychází z geopoliticky, historicky a ekonomicky podmíněných aktuálních potřeb státní správy, podnikových managementů i pracovníků kulturní a mediální sféry – zejména v pří-hraničních oblastech severozápadních Čech. Studium se zaměřuje na získání plné komunikativní a interkulturní kompetence, využitelné zejména pro kontakty s partnery s česko-německým zaměřením. V rámci studia získá studující základní filologické znalosti a dovednosti, zejména v oblasti kultury a literatury, dále pak znalosti v česko-německých vztazích. Cílem studia je připravit absolventy pro navazující studijní obor „Německá filologie v česko-německém inter-kulturním kontextu“, akreditovaném na katedře germanistiky FF UJEP, a umožnit jim rovněž dobré uplatnění v praxi.

[/accordion]

[accordion title=“Kulturní historie“ subtitle=“Bakalářské studium prezenční forma, 3 roky studia“]

Hlavním cílem oboru je příprava vysokoškolsky komplexně vzdělaných odborníků pro různé oblasti péče o hmotné kulturní dědictví, tj. pro oblast státní památkové péče, památkové a kulturní odbory samosprávných orgánů i pro široké spektrum kulturních institucí, akademických a vědeckých pracovišť. Vedle možnosti působení v této nekomerční oblasti se nabízí také možnost kvalitního uplatnění v rámci specializovaných firem, zaměřených na obnovu památek, jejich průzkum, dokumentaci či komerční prezentaci a využití. Absolvent oboru Kulturní historie je profilován složkou společného základu obecně jako odborník v oblasti kulturní historie. Volbou konkrétního vzdělávacího modulu se pak dále specializuje na určitou oblast kulturního dědictví a památkového fondu. Modul stavební historie orientuje absolventa především na problematiku historické architektury, péče o nemovité památky a jejich výzkum. Skladby předmětů modulu je zaměřena na problematiku vývoje architektury, stavebních technologií a konstrukcí, základní problematiku historických stavebních materiálů a též základních přístupů k rekonstrukcím památek. Pozornost je věnována i historickému urbanismu a některým specifickým typům architektury (lidová architektura, fortifikační architektura atd.) Modul kulturní dědictví specializuje absolventa především na problematiku spojenou s komplexní péčí o movitý památkový fond a jeho výzkum. Předmětová skladba modulu je tvořena sérií teoreticky zamřených kurzů věnovaných restaurování památek, prezentaci kulturního dědictví a vybraným okruhům z dějin umění, které zásadním způsobem rozvíjejí a doplňují bazální znalosti z těchto oblastí, které si studenti přinášejí z bakalářského stupně studia. Teoretická výuka je doplněna odbornými workshopy, exkurzemi a praxí, které doplňují a prohlubují znalosti studentů a přibližují jim reálné podmínky každodenní praxe.

[/accordion]

[accordion title=“Německý jazyk a literatura, dvouoborové studium“ subtitle=“Bakalářské studium prezenční forma, 3 roky studia“]

Studijní program je určen uchazečům se zájmem o studium v oblasti filologických věd. Studium je koncipováno tak, aby studující získali znalosti a dovednosti v oblasti komunikativní kompetence, lingvistické teorie a v oblasti interkulturní a literárněvědné kompetence. Dále je zaměřeno na prohloubení receptivních a produktivních jazykových dovedností v oblasti rychlého a správného porozumění německému ústnímu projevu i psaným textům a dále v oblasti plynulého ústního i písemného vyjadřování. Stěžejní a dominující v celém studiu je teoretická příprava v jazykovědných a literárněvědných disciplínách.

Studující získávají základní dovednosti a teoretické znalosti v jazykovědných a literárněvědných disciplínách, dále je studium zaměřeno na rozšiřování komunikativních kompetencí v oblasti receptivní a produktivní. Cílem studia je připravit absolventy na další studium v navazujících neučitelských, popř. učitelských studijních programech a umožnit rovněž absolventům bakalářského oboru uplatnění v praxi.

Německý jazyk a literaturu jde studovat v kombinaci: Filozofe + Německý jazyk a literatura, Společenské vědy + Německý jazyk a literatura, Historie + Německý jazyk a literatura, Politologie + Německý jazyk a literatura.

[/accordion]

[accordion title=“Politilogie, dvouoborové studium“ subtitle=“Bakalářské studium prezenční forma, 3 roky studia“]

Cílem studia je na jedné straně poskytnout dostatečnou odbornou erudici v politologických oborech, na druhé straně umožnit také jistou orientaci v hodnotách, na nichž jsou ústavní systémy ČR a EU založeny. Základ studijního oboru tvoří základní poučení o českém ústavním systému a jeho historii. Student získá vhled do jednotlivých institucí z hlediska jejich složení a funkce. Taktéž se bude orientovat v uspořádání politických institucí EU a rozumět odlišnostem politických systémů nejdůležitějších evropských a mimoevropských států.

Politologii lze studovat v kombinaci: Politologie + Historie, Politologie + Filosofie, Politologie + Společenské vědy, Politologie + německý jazyk a literatura.

[/accordion]

[accordion title=“Společenské vědy, dvouoborové studium“ subtitle=“Bakalářské studium prezenční forma, 3 roky studia“]

Studijní program je určen uchazečům se zájmem o studium v oblasti společenských věd. Absolventi získají orientaci ve stěžejních společenských vědách, osvojí si znalosti jejich vývoje, dějinných souvislostí a současných teoretických přístupů a budou připraveni k odbornému výkladu aktuálních společenských problémů.

Absolvent získá základní přehled ve společenských vědách, tj. filozofii, politologii, sociologii, ekonomii, etice, religionistice, environmentalistice atd.

Společenské vědy lze studovat v kombinaci: Filozofe + Společenské vědy, Historie + Společenské vědy, Společenské vědy + Německý jazyk a literatura, Politologie + Společenské vědy.

[/accordion]

[accordion title=“Základy humanitní vzdělanosti – estetika“ subtitle=“Bakalářské studium prezenční forma, 3 roky studia“]

Studijní program je určen uchazečům se zájmem o studium v oblasti společenských věd. Absolventi získají orientaci ve stěžejních společenských vědách, osvojí si znalosti jejich vývoje, dějinných souvislostí a současných teoretických přístupů a budou připraveni k odbornému výkladu aktuálních společenských problémů.

Cílem studia je připravit specializované pracovníky pro práci v oblasti kultury a umění. Jejich profesionalita bude vycházet ze široké filozoficko-estetické báze, podpořené orientací na současná řešení teoretických i praktických úkolů estetiky a jiných uměnověd.

[/accordion]

 

Navazující magisterská studia

[accordion title=“Historie, dvouoborové studium“ subtitle=“Magisterské studium prezenční forma, 2 roky studia“]

Tento studijní program je určen pro studenty, kteří absolvovali studium v bakalářském studijním programu Historické vědy. V rámci navazujícího studia tohoto programu si mohou zájemci o studium zvolit odborně profilovaný směr. Absolvent takto zaměřeného studia získává všechny plnohodnotné předpoklady k působení v profesi historika, archiváře či na dalších postech, jejichž náplní je práce s historickými prameny, dokumenty či památkami. Další možností je pak volba oboru směřovaného k profesi učitele dějepisu. Toto studium je orientováno zejména k didaktickým aspektům dějepisného oboru a k psychologickým a pedagogickým disciplínám. Absolventi oborů studijního programu historické vědy se mohou uplatnit např. i ve státní správě, obecně prospěšných společnostech či jiných organizacích, jejichž cílem je uchovávání tradičních hodnot a kulturního dědictví nebo vzdělávací činnost v těchto oblastech.

Studijní obor je určen především pro absolventy dvouoborového bakalářského studia, které je orientováno odborně či zaměřeno na vzdělávání. V rámci studijního plánu oboru Historie pro-hloubí studenti své faktografické a metodologické základy získané v bakalářském stupni, a to s důrazem na získání předpokladů pro budoucí odbornou práci. Podstatnou součástí navazujícího studia jsou specializační bloky, které umožňují odbornou orientaci posluchače.

Historii lze studovat v kombinaci: Historie + Společenské vědy.

[/accordion]

[accordion title=“Historie, jednooborové studium“ subtitle=“Magisterské studium prezenční i kombinovaná forma, 2 roky studia“]

Tento studijní program je určen pro studenty, kteří absolvovali studium v bakalářském studijním programu Historické vědy. V rámci navazujícího studia tohoto programu si mohou zájemci o studium zvolit odborně profilovaný směr. Absolvent takto zaměřeného studia získává všechny plnohodnotné předpoklady k působení v profesi historika, archiváře či na dalších postech, jejichž náplní je práce s historickými prameny, dokumenty či památkami. Další možností je pak volba oboru směřovaného k profesi učitele dějepisu. Toto studium je orientováno zejména k didaktickým aspektům dějepisného oboru a k psychologickým a pedagogickým disciplínám. Absolventi oborů studijního programu historické vědy se mohou uplatnit např. i ve státní správě, obecně prospěšných společnostech či jiných organizacích, jejichž cílem je uchovávání tradičních hodnot a kulturního dědictví nebo vzdělávací činnost v těchto oblastech.

Studijní obor je určen především pro absolventy jednooborového bakalářského studia (obor Historie, popř. Kulturní historie) ve studijním programu Historické vědy. V rámci studijního plánu oboru prohloubí studenti své faktografické a metodologické základy získané v bakalářském stupni, a to s důrazem na získání předpokladů pro budoucí odbornou práci. Podstatnou součástí navazujícího studia jsou specializační bloky, které umožňují odbornou orientaci posluchače, kterou může ještě upevnit vhodnou volbou povinně volitelných kurzů.

[/accordion]

[accordion title=“Kulturní historie“ subtitle=“Magisterské studium prezenční forma, 2 roky studia“]

Hlavním cílem oboru je příprava vysokoškolsky komplexně vzdělaných odborníků pro různé oblasti péče o hmotné kulturní dědictví, tj. pro oblast státní památkové péče, památkové a kulturní odbory samosprávných orgánů i pro široké spektrum kulturních institucí, akademických a vědeckých pracovišť. Vedle možnosti působení v této nekomerční oblasti se nabízí také možnost kvalitního uplatnění v rámci specializovaných firem, zaměřených na obnovu památek, jejich průzkum, dokumentaci či komerční prezentaci a využití. Absolvent oboru Kulturní historie je profilován složkou společného základu obecně jako odborník v oblasti kulturní historie. Volbou konkrétního vzdělávacího modulu se pak dále specializuje na určitou oblast kulturního dědictví a památkového fondu. Modul stavební historie orientuje absolventa především na problematiku historické architektury, péče o nemovité památky a jejich výzkum. Skladby předmětů modulu je zaměřena na problematiku vývoje architektury, stavebních technologií a konstrukcí, základní problematiku historických stavebních materiálů a též základních přístupů k rekonstrukcím památek. Pozornost je věnována i historickému urbanismu a některým specifickým typům architektury (lidová architektura, fortifikační architektura atd.) Modul kulturní dědictví specializuje absolventa především na problematiku spojenou s komplexní péčí o movitý památkový fond a jeho výzkum. Předmětová skladba modulu je tvořena sérií teoreticky zamřených kurzů věnovaných restaurování památek, prezentaci kulturního dědictví a vybraným okruhům z dějin umění, které zásadním způsobem rozvíjejí a doplňují bazální znalosti z těchto oblastí, které si studenti přinášejí z bakalářského stupně studia. Teoretická výuka je doplněna odbornými workshopy, exkurzemi a praxí, které doplňují a prohlubují znalosti studentů a přibližují jim reálné podmínky každodenní praxe.

[/accordion]

[accordion title=“Německá filologie v česko-německém interkulturním kontextu“ subtitle=“Magisterské studium prezenční forma, 2 roky studia“]

Studijní program je určen uchazečům se zájmem získat důkladné znalosti stěžejních lingvistických a literárněvědných disciplín, seznámit se s metodologickými přístupy daného oboru a osvojit si schopnost aplikovat získané teoretické znalosti v příslušných disciplínách. Nedílnou součástí studia je získání hluboké praktické znalosti jazyka a přiměřené komunikativní kompetence. Studium je koncipováno tak, aby studující navázali na znalosti z bakalářského studia s cílem prohloubit získané vědomosti v jazykovědných a literárněvědných disciplínách, popř. v oblasti oborové didaktiky, která umožní přípravu absolventů na profesi učitele německého jazyka a literatury na SŠ.

Toto jednooborové studium navazující na bakalářské studium oboru „Interkulturní germanistika“ je určeno pro všechny bakalářské obory germanistického zaměření. V rámci studia jsou cíleně prohlubovány a rozšiřovány teoretické znalosti v oblasti lingvistiky a literární vědy se zaměřením na česko-německý, popř. česko-rakouský kontext, zvláštní důraz je kladen na rozvoj interkulturní kompetence a v oblasti komunikativních kompetencí na její interkulturní aspekty. Dosažené filologické vzdělání umožní absolventům dobrou orientaci v interkulturním prostředí středoevropského prostoru a uplatnění na českém i evropském pracovním trhu na poli germanistiky, zvláště pak v česko-německém a česko-rakouském příhraničním prostoru, a to jak ve veřejném, tak i soukromém sektoru s česko-německým, popř. česko-rakouským interkulturním rozměrem.

[/accordion]

[accordion title=“Politická filozofie“ subtitle=“Magisterské studium prezenční forma, 2 roky studia“]

Absolvent se bude hlouběji orientovat v širokém spektru současných politických teorií, ideologií, politických programů a bude je schopen reflektovat a analyzovat v jejich složitém kulturně-náboženském a civilizačním kontextu. Zároveň bude schopen jejich interpretace na pozadí vztahu jednotlivce a společnosti, a to v souvislosti s různými hodnotovými preferencemi. Absolvent tohoto magisterského studia bude umět analyzovat aktuální problémy především demokracie a svými věcnými rozbory obohacovat možnosti politického jednání. Získá schopnosti aplikovat teoretické poznání na politické proměny soudobých společností a jeho teoretické znalosti budou úzce propojeny se znalostmi konkrétních politických dějin. Nabyté vzdělání může absolvent uplatnit v těchto profesích a institucích: v českém prostředí jde například o média (analytici a komentátoři), o politické orgány (asistenti a poradci politiků na parlamentní, krajské i komunální úrovni, ve veřejné správě), o neziskové organizace a akademickou sféru, v mezinárodním prostředí o evropské instituce a stále se rozšiřující počet „think-tanků“, jež pracují pro nejrůznější decizní orgány.

Výuka se soustředí na dva základní okruhy, na politickou filozofii a na politickou etiku, jež budou pokryty těmito tematickými oblastmi: teorie státu, teorie demokracie, politické ideologie a teorie, politická etika, české politické myšlení a Evropa a Evropská unie. Studijní obor Politická filozofie je koncipován jako dvouleté magisterské studium určené absolventům bakalářského studia politologie, filozofie, ale i dalších bakalářských oborů, které poskytují adekvátní průpravu pro studium tohoto magisterského oboru.

[/accordion]

[accordion title=“Společenské vědy, dvouoborové studium“ subtitle=“Magisterské studium prezenční forma, 2 roky studia“]

Studijní program je určen uchazečům se zájmem o studium v oblasti společenských věd. Absolventi získají orientaci ve stěžejních společenských vědách, osvojí si znalosti jejich vývoje, dějinných souvislostí a současných teoretických přístupů a budou připraveni k odbornému výkladu aktuálních společenských problémů.

Studium je určeno těm studentům, kteří absolvovali bakalářské studium dvouoborové neučitelské i učitelské a kteří se rozhodli dále pokračovat jen ve studiu neučitelského zaměření. Toto studium je pak doplněno větší nabídkou povinně volitelných kurzů. Cílem studia společenských věd je nejenom umožnit vzdělání ve společenských vědách v jejich úhrnu, ale i v jejich možné interdisciplinaritě, a to oproti čistě specializovanému studiu některé ze společenských věd, aniž by však byl zanedbán hlubší vhled do alespoň dvou z nich (politologie a filozofie).

Společenské vědy lze studovat v kombinaci: Historie + Společenské vědy

[/accordion]

[accordion title=“Učitelství společenských věd pro střední školy, dvouoborové studium“ subtitle=“Magisterské studium prezenční a kombinovaná forma, 2 roky studia“]

Studium je zaměřeno k přípravě učitelů občanské nauky a základů společenských věd na střední škole. Proto jeho absolventi krom získání orientace ve stěžejních společenských vědách a osvojení si nezbytných znalostí jejich vývoje, dějinných souvislostí a znalostí současných teoretických přístupů budou připraveni k odbornému výkladu aktuálních společenských problémů (politických, sociálních, ekonomických, kulturních či duchovních). Součástí jejich přípravy je i práce s texty a schopnost jejich samostatné interpretace. K této odborné přípravě se pojí pedagogicko-psychologický základ poskytující vzdělání a dovednosti nezbytné pro výkon profese učitele. Cílem odborné části studia je doplnit a rozšířit vzdělání, kterého se studentům dostalo v předchozím bakalářském studiu, o další kurzy, které by postihly větší přehled co do šíře záběru společenských věd (estetika, psychologie, religionistika, ekologie) a pole jejich dnešního působení. Větší pozornost je věnována i současným politickým problémům, jejich teoretické analýze a reflexi. Studium je doplněno i základy didaktiky společenských věd pro střední školy.

[/accordion]

[accordion title=“Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ, jednooborové a dvouoborové studium “ subtitle=“Magisterské studium prezenční a kombinovaná forma, 2 roky studia“]

Studijní program je určen uchazečům se zájmem získat důkladné znalosti stěžejních lingvistických a literárněvědných disciplín, seznámit se s metodologickými přístupy daného oboru a osvojit si schopnost aplikovat získané teoretické znalosti v příslušných disciplínách. Nedílnou součástí studia je získání hluboké praktické znalosti jazyka a přiměřené komunikativní kompetence. Studium je koncipováno tak, aby studující navázali na znalosti z bakalářského studia s cílem prohloubit získané vědomosti v jazykovědných a literárněvědných disciplínách, popř. v oblasti oborové didaktiky, která umožní přípravu absolventů na profesi učitele německého jazyka a literatury na SŠ.

Cílem studia je připravit pro střední školy učitele, který bude mít odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost ve dvou aprobačních předmětech. Těžiště obsahu tohoto studia spočívá ve studiu oborových disciplín a zejména oborové didaktiky s cílem jejich vzájemného propojení s pedagogickými a psychologickými disciplínami a pedagogickou praxí. Studium je koncipováno jako pregraduální část celoživotního vzdělávání.

Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ lze studovat v kombinaci: Učitelství společenských věd pro SŠ + Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ, Učitelství historie pro SŠ + Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ. Vše v prezenční formě. Kombinovaná forma studia je možná pouze u jednooborového oboru Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ.

[/accordion]

[accordion title=“Učitelství historie pro střední školy, dvouoborové“ subtitle=“Magisterské studium prezenční forma, 2 roky studia“]

Tento studijní program je určen pro studenty, kteří absolvovali studium v bakalářském studijním programu Historické vědy. V rámci navazujícího studia tohoto programu si mohou zájemci o studium zvolit odborně profilovaný směr. Absolvent takto zaměřeného studia získává všechny plnohodnotné předpoklady k působení v profesi historika, archiváře či na dalších postech, jejichž náplní je práce s historickými prameny, dokumenty či památkami. Další možností je pak volba oboru směřovaného k profesi učitele dějepisu. Toto studium je orientováno zejména k didaktickým aspektům dějepisného oboru a k psychologickým a pedagogickým disciplínám. Absolventi oborů studijního programu historické vědy se mohou uplatnit např. i ve státní správě, obecně prospěšných společnostech či jiných organizacích, jejichž cílem je uchovávání tradičních hodnot a kulturního dědictví nebo vzdělávací činnost v těchto oblastech.

Studijní obor je určen především pro absolventy bakalářského studijního programu Historické vědy, který je studován jako dvouoborový (odborné studium či studium se zaměřením na vzdělávání). Studium oborů učitelství pro SŠ probíhá ve dvouoborových kombinacích a navazuje na příslušné bakalářské studium oborů pro víceoborové studium. Cílem studia je připravit učitele všeobecně vzdělávacích předmětů pro střední školy, kteří budou mít odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost ve dvou oborech. Těžiště obsahu tkví ve studiu zvolených aprobačních oborů a jejich oborových didaktik a v jejich propojení s pedagogickými, psychologickými disciplínami a pedagogickou praxí. Kromě nadstavby oborového vzdělání poskytuje studium poznatky a praktické dovednosti v oborových didakticko-metodických předmětech a prostřednictvím předmětů pedagogického a psychologického zaměření profiluje studenta pro povolání středoškolského učitele.

Učitelství historie pro SŠ lze studovat v kombinaci: Učitelství historie pro SŠ + Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ, Učitelství historie pro SŠ + Učitelství společenských věd pro SŠ.

[/accordion]

[accordion title=“Učitelství historie pro střední školy, jednooborové“ subtitle=“Magisterské studium prezenční forma, 2 roky studia“]

Tento studijní program je určen pro studenty, kteří absolvovali studium v bakalářském studijním programu Historické vědy. V rámci navazujícího studia tohoto programu si mohou zájemci o studium zvolit odborně profilovaný směr. Absolvent takto zaměřeného studia získává všechny plnohodnotné předpoklady k působení v profesi historika, archiváře či na dalších postech, jejichž náplní je práce s historickými prameny, dokumenty či památkami. Další možností je pak volba oboru směřovaného k profesi učitele dějepisu. Toto studium je orientováno zejména k didaktickým aspektům dějepisného oboru a k psychologickým a pedagogickým disciplínám. Absolventi oborů studijního programu historické vědy se mohou uplatnit např. i ve státní správě, obecně prospěšných společnostech či jiných organizacích, jejichž cílem je uchovávání tradičních hodnot a kulturního dědictví nebo vzdělávací činnost v těchto oblastech.

Studijní obor je určen především pro absolventy bakalářského studijního programu Historické vědy, který je studován jako jednooborový (odborné studium či studium se zaměřením na vzdělávání). V rámci studijního plánu oboru historie prohloubí studenti své faktografické a metodologické základy získané v bakalářském stupni, a to s důrazem na oborové didaktiky a získání poznatků o mezioborových vztazích historie. Oborové didaktiky jsou propojeny s pedagogickými, psychologickými a dalšími disciplínami společného základu a pedagogickou praxí. Kromě nadstavby oborového vzdělání poskytuje studium poznatky a praktické dovednosti v oborových didakticko-metodických předmětech a prostřednictvím předmětů pedagogického a psychologického zaměření profiluje studenta pro povolání středoškolského učitele.

[/accordion]

 

Doktorská studia

[accordion title=“České dějiny“ subtitle=“Doktorské studium prezenční a kombinovaná forma, 3 roky studia“]

Cílem studia je výchova absolventů, kteří se budou spolehlivě orientovat v oboru a vynikajícím způsobem ve svém specializačním zaměření. Získají schopnost tvořivě zvládnout metodologii a teorii vědy (včetně mnohostranných aspektů komparativních), budou mít přehled o vývoji historiografie a budou připraveni k samostatné vědecké práci v oboru historie. Budou schopni provádět a vést samostatný výzkum, prezentovat jeho výsledky formou vědeckých publikací i vy-stoupení na vědeckých konferencích v ČR i v zahraničí. Najdou uplatnění ve všech institucích, v nichž se odborně pracuje na historických tématech z oblasti českých a československých dějin, resp. v daném regionu i v oblasti česko-německých vztahů, ve vědeckých ústavech, archivech, muzeích, příslušných správních institucích apod. Příprava pro pedagogické působení umožní absolventům doktorského studijního programu rovněž pracovat jako vysokoškolský učitel, a to buď jako zaměstnanec vysoké školy nebo jako externí spolupracovník, kmenově působící na některém z vědeckých pracovišť.

Student se s ohledem na téma své disertační práce bude orientovat na středověk, raný novověk, 19. či 20. století. V souvislosti s jeho zaměřením bude koncipován i jeho studijní plán, jehož základem bude blok přednášek a kolokvií, který bude sledovat základní metodologické a historiografické problémy příslušného období, v souvislosti s možnostmi pramenné základny, její interpretace a aktuálními výsledky domácího i zahraničního studia daného období.

[/accordion]

[accordion title=“Tschechische Geschichte“ subtitle=“Doktorské studium prezenční a kombinovaná forma, 3 roky studia“]

Cílem studia je výchova absolventů, kteří se budou spolehlivě orientovat v oboru a vynikajícím způsobem ve svém specializačním zaměření. Získají schopnost tvořivě zvládnout metodologii a teorii vědy (včetně mnohostranných aspektů komparativních), budou mít přehled o vývoji historiografie a budou připraveni k samostatné vědecké práci v oboru historie. Budou schopni provádět a vést samostatný výzkum, prezentovat jeho výsledky formou vědeckých publikací i vy-stoupení na vědeckých konferencích v ČR i v zahraničí. Najdou uplatnění ve všech institucích, v nichž se odborně pracuje na historických tématech z oblasti českých a československých dějin, resp. v daném regionu i v oblasti česko-německých vztahů, ve vědeckých ústavech, archivech, muzeích, příslušných správních institucích apod. Příprava pro pedagogické působení umožní absolventům doktorského studijního programu rovněž pracovat jako vysokoškolský učitel, a to buď jako zaměstnanec vysoké školy nebo jako externí spolupracovník, kmenově působící na některém z vědeckých pracovišť.

Studium je určeno pro absolventy studijních programů zaměřených na historii se zájmem o české dějiny zejména v německy mluvících zemích. Studium českých dějin v německém jazyce umožní výchovu specialistů zaměřených bohemistickým směrem pro pracoviště v tomto jazykovém prostředí. Student se s ohledem na téma své disertační práce bude orientovat na středověk, raný novověk, 19. či 20. století. V souvislosti s jeho zaměřením bude koncipován i jeho studijní plán, jehož základem bude blok přednášek a kolokvií, který bude sledovat základní metodologické a historiografické problémy příslušného období, v souvislosti s možnostmi pramenné základny, její interpretace a aktuálními výsledky domácího i zahraničního studia daného období.

[/accordion]

 

Elektronická přihláška ke studiu

Poznámka:

Pro bližší informace o vhodnosti oboru pro Váš typ zdravotního postižení kontaktujte pracovníky centra podpory. Příslušné kontakty naleznete na stránce Kontakty.

České mládeže 8, 400 96 Ústí n. L.
Telefon: +420 475 283 111
Web: http://ff.ujep.cz