Bezbarier UJEP

Univerzitní centrum podpory pro studenty se SP
Pasteurova 3, Ústí nad Labem
T: +420 702 202 477, E: poradenskecentrum@ujep.cz
konzultační hodiny: po–pá 9:00 –15:00

Fakulta životního prostředí (FŽP)

Fakulta životního prostředí je zaměřena na výzkum a vzdělávání v široké oblasti ekologie a životního prostředí. Svou polohou je předurčena k řešení naléhavých ekologických problémů severních Čech.

Studium na fakultě je tříleté v bakalářských studijních programech Ekologie a ochrana prostředí a Inženýrská ekologie, a dvouleté v navazujícím magisterském studijním programu Ekologie a ochrana prostředí, v prezenční i kombinované formě studia. Fakulta realizuje také doktorský studijní program Environmentální analytická chemie.

Fakulta disponuje výukovými prostory, počítačovými a specializovanými učebnami a laboratořemi. Fakulta realizuje studium také na dislokovaném pracovišti v Mostě-Velebudicích.

Bakalářská studia

[accordion title=“Ochrana životního prostředí“ subtitle=“Bakalářské studium prezenční a kombinovaná forma, 3 roky studia“]

Absolventi získávají ucelené vzdělání v oblasti ochrany a péče o životní prostře­dí. Uplatňují se především v orgánech a institucích státní správy a samosprávy, poradenských firmách, průmyslových podnicích v referátech ŽP, orgánech České inspekce životního prostředí, správách CHKO nebo NP a v krajských a okresních hygienických stanicích.

[/accordion]

 

Navazující magisterská studia

[accordion title=“Odpadové hospodářství“ subtitle=“Magisterské studium prezenční a kombinovaná forma, 2 roky studia“]

Absolventi oboru nacházejí uplatnění zejména ve firmám zabývajících se nakládáním a zneškodňováním odpadů, dále odborech životního prostředí průmyslových podniků, orgánech státní správy (např. obecní nebo krajské úřady), kontrolních a inspekčních orgánech (např. KHS, ČIŽP), územních odborech MŽP a projekčních útvarech, v oblasti podnikatelské sféry či ve firmách poskytujících ekologické služby pro další subjekty.

[/accordion]

[accordion title=“ Revitalizace krajiny“ subtitle=“Magisterské studium prezenční a kombinovaná forma, 2 roky studia“]

Studium se zaměřuje na výzkum a vzdělávání v oborech ekologie a environmentalistiky. Absolventi oboru nacházejí uplatnění zejména v orgánech státní správy (např. obecní nebo krajské úřady), kontrolních a inspekčních orgánech (např. KHS, ČIŽP), územních odborech MŽP a projekčních útvarech, v oblasti podnikatelské sféry či ve firmách poskytujících ekologické služby pro další subjekty.

[/accordion]

 

Elektronická přihláška ke studiu

Poznámka:

Pro bližší informace o vhodnosti oboru pro Váš typ zdravotního postižení kontaktujte pracovníky centra podpory. Příslušné kontakty naleznete na stránce Kontakty.

Kontakt:

Králova výšina 3132/7, 400 96 Ústí n. L.
Telefon: +420 475 284 111
Web: http://fzp.ujep.cz

 

Pracoviště FŽP v Mostě
Dělnická 21 (9. patro), 434 01 Most
Telefon: +420 476 137 448