Bezbarier UJEP

Univerzitní centrum podpory pro studenty se SP
Pasteurova 3, Ústí nad Labem
T: +420 702 202 477, E: poradenskecentrum@ujep.cz
konzultační hodiny: po–pá 9:00 –15:00

Fakulta sociálně ekonomická (FSE) VZOR

Fakulta sociálně ekonomická připravuje vysoce kvalifikované odborníky, bakaláře a inženýry, pro státní i privátní sféru ve třech bakalářských a dvou navazujících magisterských studijních programech. Ekonomické studijní programy jsou zaměřeny na podnikovou ekonomiku a management, finanční management a regionální rozvoj; další studijní program je orientován na sociální práci.

Díky tomu nacházejí absolventi dobré uplatnění nejen v podnikatelské sféře, ale i ve státní správě a samosprávě. Bakalářské studium je realizováno v prezenční i kombinované formě, navazující magisterské studium prozatím pouze ve formě prezenční.

Výuka probíhá v moderně vybavených učebnách s potřebným technickým zázemím. Pro studenty jsou k dispozici počítačové učebny a internetová kavárna přímo v budově fakulty. Fakulta taktéž disponuje jazykovou laboratoří, která je vybavená moderním hardwarem i softwarem.

Přehled studijních oborů:

Bakalářské studijní programy

[accordion title=“Filozofe, dvouoborové studium“] 

prezenční forma, 3 roky studia

Studijní program je určen zájemcům o systematické studium filozofie. Studium oboru by mělo absolventovi dát jednak základní sumu znalostí tohoto oboru, jednak jej naučit kriticky analyzovat a přemýšlet, tedy jej připravit pro další prohlubující studium v navazujícím magisterském studijním programu Filozofe či Humanitní studia. Pokud se absolvent rozhodne dále ve studiu nepokračovat, má možnost uplatnění všude tam, kde je vyžadován široký kulturní přehled, kritické a analytické myšlení, znalost cizích jazyků a dobrá práce s textem – na kulturních referátech úřadů, v tisku, v kulturních institucích apod.

Absolvent by měl dosáhnout základních znalostí dějin filozofie a zároveň se naučit kriticky analyzovat problémy systematické filozofie. Studium připravuje především pro navazující magisterské studium, odborného i učitelského zaměření.

Filozofii lze studovat v kombinaci: Filozofe + Historie, Filozofe + Německý jazyk a literatura, Politologie + Filozofe, Filozofe + Společenské vědy.

[/accordion]

[accordion title=“Regionální rozvoj“]

  • Absolvent tohoto studijního oboru by měl najít uplatnění v činnosti veřejné správy a samosprávy zejména nižších a středních stupňů i v kolektivech regionální úrovně. Jeho předností by měl být komplexní pohled při řešení problémů správy na obecních a městských úřadech, magistrátech a krajských úřadech, a to zejména na odborech regionálního a ekonomického rozvoje.
  • Kromě toho by měl být připraven na uplatnění v různých agenturách, informačních a konzultačních střediscích zaměřených na regionální rozvoj včetně možnosti uplatnění v podnikové sféře. Široký ekonomický základ umožní absolventům pokračovat v navazujícím studiu ekonomického zaměření. Bc./prezenční a kombinovaná forma/3.roky

[/accordion]

[accordion title=“Finanční management“]

prezenční a kombinovaná forma, 3.roky

Studium je zaměřeno na finanční řízení profitního (ale i neprofitního podniku). Umožňuje absolventům získat standardní a časově aktuální poznatky pro řízení finančních toků uvnitř organizačních struktur podniku (např. finanční management, manažerské účetnictví, podnikové rozbory, řízení investic, daňové praktikum), ale i ve vztahu k vnějšímu prostředí a jeho subjektům (např. bankovnictví, finanční účetnictví, pojistné systémy, veřejné, místní a mezinárodní finance). Rozvíjí předpoklady k uplatnění absolventů na pracovních trzích domácích i evropských. Absolventi najdou uplatnění ve všech oblastech ekonomického, finančního a daňového působení nejen hospodářských subjektů, ale i veřejné správy (včetně specifických povolání).

[/accordion]

[accordion title=“Podniková ekonomika a management“]

prezenční a kombinovaná forma, 3.roky

Absolvent studia je schopen vykonávat řídící a správní funkce ve vrcholovém managementu malých, středních i velkých podniků (zejména na úseku řízení, zásobování a odbytu, marketingu, i v dalších ekonomických a obchodních útvarech). Je schopen samostatně podnikat v různých oblastech a je připraven pro působení v marketingových agenturách. Absolvent získá teoretické a praktické znalosti v řízení podnikových a marketingových systémů, je vybaven dovednostmi provádět ekonomické analýzy a podílet se na tvorbě koncepcí, podnikatelských záměrů a jiných strategických materiálů.

[/accordion]

[accordion title=“Sociální práce“]

prezenční a kombinovaná forma, 3.roky

Absolvent získá znalosti a dovednosti potřebné pro práci sociálních pracovníků ve státní správě, samosprávě, sociálních a výchovných zařízení. Orientuje se v příslušných právních předpisech a má potřebné znalosti a dovednosti z oblasti psychologie, sociologie a pedagogiky, které mu umožňují pracovat s klienty a ovlivňovat sociální situaci jednotlivců a sociálních skupin. Veliký důraz je kladen na praxi v různých typech sociálních zařízení. Na poradenskou činnost jsou absolventi připravováni v rámci odborné praxe. Při přípravě absolventů je využívána spolupráce garantující katedry s Asociací vzdělavatelů v sociální práci v ČR.

[/accordion]

Navazující magisterské studijní programy

[accordion title=“Podniková ekonomika a management“]

prezenční forma, 2.roky

Tento obor připravuje absolventy studia do řídících funkcí a pro činnosti ve vrcholovém managementu středních a velkých podniků a institucí. Absolvent je připraven působit jako manažer zejména v ekonomických a marketingových útvarech výrobních podniků, v bankovnictví či veřejné správě. Teoreticky je vybaven pro oblast strategického managementu, ekonomických analýz, organizaci, řízení a realizaci podnikatelských záměrů. Je schopen řešit úkoly spojené se strategickým řízením, krizovými jevy, analyzovat rizika a vést interdisciplinární pracovní týmy. Ovládá teoreticky i prakticky personální strategii včetně problematiky rozhodovacích procesů a motivací chování. Je připraven plnit úkoly i ve správních radách a představenstvech z hlediska odborného zaměření i komunikačních dovedností.

[/accordion]

[accordion title=“Finanční management“]

prezenční forma, 2.roky

Navazující magisterské studium programu Ekonomika a management, oboru Finanční management připravuje absolventy do oblasti finančního managementu v širším profilu ziskových i neziskových podniků a organizací soukromého i veřejného sektoru. Studium připravuje budoucí absolventy ke schopnosti systémové aplikace ekonomického a finančního rozhodování a řízení. Problematika vyžaduje multidisciplinární přístup a všeobecný rozhled, studium proto prohlubuje znalosti v oblasti financování, účetnictví, daní a managementu a také v oblasti sociálních, environmentálních a regionálních aspektů podnikání a hospodaření. Absolventi najdou uplatnění v soukromém i ve veřejném sektoru, včetně vyššího managementu. Uplatní se též jako nositelé specifických povolání.

[/accordion]

[accordion title=“Regionální rozvoj“]

prezenční forma, 2.roky

Absolvent magisterského studia bude odborníkem v oblasti regionálního rozvoje a správy. V rámci studijního programu Hospodářská politika a správa připravuje absolventy pro aplikaci ekonomického a prostorového rozhodování na úrovni regionů, měst a obcí. Současně absolventům poskytuje znalosti v oblasti veřejné správy. Řešení regionálních a lokálních problémů vyžaduje multidisciplinární přístup, proto musí absolvent umět komplexně posoudit tyto problémy. Absolventi by měli zvládnout zpracování regionálních rozvojových projektů. Absolventi najdou uplatnění především v institucích veřejné správy a v soukromém sektoru, zejména ve vyšším managementu.[/accordion]

 

 

Elektronická přihláška ke studiu

Poznámka:

Pro bližší informace o vhodnosti oboru pro Váš typ zdravotního postižení kontaktujte pracovníky centra podpory. Příslušné kontakty naleznete na stránce Kontakty.

Kontakt:

Moskevská 54, 400 96 Ústí n. L.
Telefon: +420 475 284 611
Web: http://fse.ujep.cz