Bezbarier UJEP

Univerzitní centrum podpory pro studenty se SP
Budova D (kancelář č. 9), Pasteurova 1, Ústí nad Labem
T: +420 702 202 477, E: ucp.svp@ujep.cz
konzultační hodiny: út–čt 9–15

Se specifickou poruchou učení

Služby poskytované centrem pro studenty se specifickou poruchou učení

Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem je specializovaným celouniverzitním pracovištěm garantujícím odbornou podporu studentům a uchazečům o studium se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie a další). Poskytuje pomoc v průběhu celého studia, ale i při výběru studijního oboru a přijímacím řízení. Každému studentovi/uchazeči jsou dle jeho specifických potřeb vytvořeny individuální studijní podmínky. UCP zajišťuje či zprostředkovává zejména:

  • individuální konzultace a poradenství
  • studijní asistenci
  • individuální výuku
  • diagnostiku
  • časovou kompenzaci
  • půjčování kompenzačních pomůcek a zařízení

Na Univerzitní centrum podpory se také mohou obracet zájemci o studium s dotazy ohledně přijímacího řízení a možností studia a jeho úprav pro osoby se specifickými poruchami učení.

Jak o servisní opatření / službu požádat

Uchazeč o studium na UJEP požádá o zohlednění svých specifických vzdělávacích potřeb již při vyplňování přihlášky ke studiu a doloží příslušné doklady o svém tělesném znevýhodnění. UCP SVP vyhotoví vyjádření a navrhne modifikaci přijímací zkoušky, která je zohledněna při sestavování přijímacího řízení.

Student stávající může o zohlednění svých SVP požádat kdykoliv v průběhu studia předložením žádosti a relevantních dokladů přímo v UCP SVP. Podporu studenta se SVP pak zajišťují nejen odborní pracovníci centra, ale i např. psychologická poradna UJEP, studijní oddělení fakult, konzultanti centra a další.

Volba vhodného oboru

Zájemci o studium si mohou ke studiu vybrat z velkého množství nabízených oborů ze všech fakult UJEP, přesto doporučujeme určitou opatrnost při výběru. U oboru, který Vás zajímá, doporučujeme projít si studijní katalog a jednotlivé předměty daného oboru. Pokud si nejste jisti, zda je pro vás obor vhodný, kontaktujte naše Univerzitní centrum podpory.

Na stránkách Univerzitního centra podpory pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem jsou k dispozici informace o nabízených studijních oborech jednotlivých fakult. Tuto stránku můžete zobrazit kliknutím na odkaz Informace o studijních oborech fakult UJEP.

Finanční pomoc

Na webu bezbarier.ujep.cz máte k dispozici i stručný výčet nadací a fondů, které podporují studenty v jejich akademickém snažení a mohou poskytnout finanční podporu například pro asistenční osobu či podpůrné pomůcky ke studiu. Více informací zde.

UJEP poskytuje svým studentům finanční podporu ve formě stipendií.

Příklady stipendijní podpory studentům: více na www.ujep.cz, úřední deska, vnitřní předpisy UJEP, stipendijní řád UJEP.