Bezbarier UJEP

Univerzitní centrum podpory pro studenty se SP
Budova D (kancelář č. 9), Pasteurova 1, Ústí nad Labem
T: +420 702 202 477, E: ucp.svp@ujep.cz
konzultační hodiny: út–čt 9–15

S pohybovým postižením

Služby poskytované centrem pro studenty s pohybovým postižením

Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem je specializovaným celouniverzitním pracovištěm garantujícím odbornou podporu studentům a uchazečům o studium s pohybovým postižením (postižení dolních končetin / paraplegie, postižení horních končetin / jemná motorika). Poskytuje pomoc v průběhu celého studia, ale i při výběru studijního oboru a přijímacím řízení. Každému studentovi/uchazeči jsou podle jeho specifických potřeb vytvořeny individuální studijní podmínky prostřednictvím standardizovaných servisních opatření – služeb:

  • Individuální konzultace a poradenství
  • Studijní asistence
  • Prostorová orientace
  • Zapisovatelský servis
  • Individuální výuka
  • Režijní opatření
  • Časová kompenzace
  • Půjčování kompenzačních pomůcek a zařízení

Jak o servisní opatření / službu požádat

Uchazeč o studium na UJEP požádá o zohlednění svých specifických vzdělávacích potřeb již při vyplňování přihlášky ke studiu a doloží příslušné doklady o svém tělesném znevýhodnění. UCP SVP vyhotoví vyjádření a navrhne modifikaci přijímací zkoušky, která je zohledněna při sestavování přijímacího řízení.

Student stávající může o zohlednění svých SVP požádat kdykoliv v průběhu studia předložením žádosti a relevantních dokladů přímo v UCP SVP. Podporu studenta se SVP pak zajišťují nejen odborní pracovníci centra, ale i např. psychologická poradna UJEP, studijní oddělení fakult, konzultanti centra a další.

Volba vhodného oboru

Zájemci o studium si mohou ke studiu vybrat z velkého množství nabízených oborů ze všech fakult UJEP, přesto doporučujeme určitou opatrnost při výběru. U oboru, který Vás zajímá, doporučujeme projít si studijní katalog a jednotlivé předměty daného oboru. Pokud si nejste jisti, zda je pro vás obor vhodný, kontaktujte naše Univerzitní centrum podpory.

Na webu bezbarier.ujep.cz  v sekci studium je, dle jednotlivých fakult, k dispozici výčet oborů a poznámky o jejich dostupnosti.

Finanční pomoc

Na webu bezbarier.ujep.cz máte k dispozici i stručný výčet nadací a fondů, které podporují studenty v jejich akademickém snažení a mohou poskytnout finanční podporu například pro asistenční osobu či podpůrné pomůcky ke studiu. Více informací zde.

UJEP poskytuje svým studentům finanční podporu ve formě stipendií.

Příklady stipendijní podpory studentům: více na www.ujep.cz, úřední deska, vnitřní předpisy UJEP, stipendijní řád UJEP.