Bezbarier UJEP

Univerzitní centrum podpory pro studenty se SP
Pasteurova 3, Ústí nad Labem
T: +420 702 202 477, E: poradenskecentrum@ujep.cz
konzultační hodiny: po–pá 9:00 –15:00

Projekt Univerzitní centrum podpory pro studenty se SVP byl ukončen

Po 36 měsících intenzivní práce byla dne 31. května 2015 ukončena realizace projektu Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami. Projekt byl podpořen z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a jeho hlavním cílem bylo zvýšit přístupnost studijního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem uchazečům a studentům se specifickými vzdělávacími potřebami.

V rámci projektu vzniklo celouniverzitní pracoviště, jehož úkolem je informovat cílovou skupinu uchazečů a studentů se specifickými vzdělávacími potřebami (SVP) a rozvíjet spolupráci v oblasti zpřístupňování studijního prostředí s jednotlivými součástmi univerzity. Centrum také poskytuje standardizovaná servisní opatření, např. individuální konzultace a poradenství, studijní asistenci, adaptaci studijních materiálů, provádění prostorové orientace apod.

Univerzita zároveň prostřednictvím interní směrnice nastavila základní pravidla a postupy směrem k uchazečům a studentům se SVP.

Nedílnou součástí projektu byla informačně osvětová činnost k danému tématu cílená na základní, střední a vyšší odborné školy v regionu, ale i na stávající studenty univerzity. Díky realizovaným akcím se podařilo v řadách studentů probudit zájem o dobrovolnickou činnost, v rámci které mohou být centru, ale i studentům se SVP svými aktivitami nápomocni.

Též se podařilo vytvořit nebo inovovat přes 150 studijních materiálů a realizovat více než 1 500 hodin vzdělávání pro zaměstnance univerzity k tématům blízkým problematice přístupu k osobám s různými typy disabilit a zpřístupňování studijního prostředí. Zaměstnanci univerzity měli možnost účastnit se odborně zaměřených konferencí, ale také exkurzí či pracovních pobytů v organizacích se zkušenostmi se vzděláváním osob se specifickými nároky.

V průběhu realizace projektu byly mimo „měkké“ aktivity realizovány i stavební úpravy s cílem zvýšit přístupnost fyzického prostředí, a to u 5 univerzitních objektů. V rámci této dílčí aktivity byly instalovány plošiny pro vozíčkáře, upraveny toalety, případně instalovány indukční smyčky a provedeny další úpravy přispívající k vyššímu komfortu při užívání dotčených objektů cílovou skupinou.

Mimo uvedené bylo v 10 objektech univerzity vytvořeno celkem 20 pracovišť pro studenty se SVP, která lze díky jejich variabilitě uzpůsobit potřebám konkrétního studenta.

Ač byla realizace projektu ukončena, univerzitní centrum poskytuje své služby uchazečům o studium a studentům i nadále. Univerzita bude své služby v této oblasti rozvíjet i v budoucnu a bude se snažit přístupnost svých objektů a studijních programů zvyšovat tak, aby zdravotní postižení, specifické poruchy učení či psychická onemocnění nebyly překážkami bránícími získat vysokoškolské vzdělání.

Projekt Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami, registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/29.0023, byl podpořen z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.