Bezbarier UJEP

Univerzitní centrum podpory pro studenty se SP
Budova D (kancelář č. 9), Pasteurova 1, Ústí nad Labem
T: +420 702 202 477, E: ucp.svp@ujep.cz
konzultační hodiny: út–čt 9–15

Uchazeč

Informace o přijímacím řízení

Uchazeči o studium na UJEP mohou při vyplňování elektronické přihlášky ke studiu požádat o zohlednění svých specifických vzdělávacích potřeb.

Elektronická přihláška umožňuje zohlednění specifických vzdělávacích potřeb v části Vyplnění osobních údajů uchazeče. Zhruba v polovině této stránky, je možnost zvolit ANO/NE při dotazu znějícím: „Zohlednění zdravotních specifik“. Uchazeči, kteří mají diagnostikovánu specifickou poruchu učení či jiný hendikep, by předmětné měli v přihlášce uvést.

Tito uchazeči nejsou pozitivně, ani negativně diskriminováni. Uchazeči, kteří zvolí ANO v přihlášce, budou kontaktováni pracovníky Univerzitního centra podpory, kteří Vám následně nabídnou konkrétní podporu během přijímacího řízení i studia samotného. Využití této podpory je zcela dobrovolné.

Hlásíte se na fakultu, která nemá elektronickou přihlášku?
Kontaktujte pracovníky centra přímo → +420 702 202 477, ucp.svp@ujep.cz“ href=“mailto:ucp.svp@ujep.cz“>ucp.svp@ujep.cz.

Osobám se zrakovým postižením doporučujeme při vyplňování elektronické přihlášky ke studiu na UJEP asistenci druhé osoby.

Podpora uchazečům ze strany pracovníků centra

Pracovník Univerzitního centra podpory pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami UJEP (UCP SVP UJEP) neprodleně zašle úvodní kontaktní dopis uchazečům, kteří požádali o zohlednění speciálních potřeb, s výzvou o předložení příslušných dokladů o zdravotním postižení, invaliditě či specifické poruše učení nebo lékařskou zprávu dokládající psychickou poruchu, odborný posudek k přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky (PUP) apod.

Po obdržení výše uvedených podkladů od uchazeče se SVP pracovník UCP SVP UJEP zpracuje seznam dle fakult a doplní: katedru, která obor garantuje. Dále do seznamu doplní diagnózu a spolu s kopiemi doložených dokladů vše zašle příslušnému studijnímu odd. fakulty.

Pracovník UCP SVP UJEP dále vypracuje vyjádření k předpokládaným funkčním dopadům zdravotního postižení uchazeče se SVP na komunikaci a provádění studijních a výzkumných aktivit v rámci zvoleného studijního oboru. Toto vyjádření zašle studijním oddělení příslušné fakulty.

Pracovník studijního oddělení zohlední navrženou modifikací přijímací zkoušky při sestavování časového a termínového harmonogramu přijímacího řízení.

Elektronická přihláška

Elektronická přihláška ke studiu