Bezbarier UJEP

Univerzitní centrum podpory pro studenty se SP
Budova D (kancelář č. 9), Pasteurova 1, Ústí nad Labem
T: +420 702 202 477, E: ucp.svp@ujep.cz
konzultační hodiny: út–čt 9–15

Jsme specializované celouniverzitní pracoviště garantující odbornou podporu studentům se specifickými potřebami — těm, kteří vzhledem k vrozené nebo získané povaze zdravotního stavu vyžadují modifikaci studijních podmínek, zpřístupnění studijních materiálů, odstranění fyzických překážek, popř. jiné zvláštní úpravy prostor univerzity za účelem úspěšného průběhu a ukončení studia.

Novinky

 • Zrušení konzultačních hodin Mgr. Vinterové

  Od 15.9.2017 do 31.10.2017  se ruší konzultační hodiny Mgr. Vinterové

 • Kampus bez bariér

  Ze všech sil se snažíme přizpůsobovat náš kampus všem, kteří mají o UJEP zájem. Uvědomujeme si naší odpovědnost za budování takového prostředí, které bude přístupné bez jakéhokoliv omezení.

  Na mapě jsme pro vás vyznačili bezbariérové trasy a přístupy do jednotlivých budov. Součástí vnitřního orientačního systému kampusu jsou i informační cedule, které vám prostřednictvím QR kódu umožní pohodlný pohyb a dosažení vašeho cílového bodu. Zde je odkaz na mapu bezbariérového přístupu:  mapa_bezbarierovy_pristup_kampus_2

 • Podmínky přijímacího řízení

  Podmínky přijímacího řízení

  Přijímací řízení pro akademický rok 2018/2019 (zahájení studia od září 2018) – 1. kolo

  • Fakulta umění a designu – podmínky přijímacího řízení naleznete zde. Fakulta umění a designu do bakalářského studia přijímá přihlášky do 16. 1. 2018!
  • Pedagogická fakulta – podmínky přijímacího řízení naleznete zde.

   

  Přijímací řízení pro akademický rok 2017/2018 (zahájení studia od září 2017) – 3. kolo

  • Fakulta strojního inženýrství (dříve Fakulta výrobních technologií a managementu) – podmínky přijímacího řízení – 3. kolo naleznete zde
  • Ostatní fakulty 3. kolo přijímacího řízení pro ak. rok 2017/2018 nevypisují!

   

  Přijímací řízení pro akademický rok 2017/2018 (zahájení studia od září 2017) – 2. kolo

  • Fakulta strojního inženýrství (dříve Fakulta výrobních technologií a managementu) – podmínky přijímacího řízení – 2. kolo naleznete zde.
  • Fakulta zdravotnických studií – podmínky přijímacího řízení – 2. kolo naleznete zde.
  • Fakulta životního prostředí – podmínky přijímacího řízení – 2. kolo naleznete zde.
  • Filozofická fakulta – podmínky přijímacího řízení – 2. kolo naleznete zde.
  • Přírodovědecká fakulta – podmínky přijímacího řízení – 2. kolo naleznete zde.

   

  Přijímací řízení pro akademický rok 2017/2018 (zahájení studia od září 2017) – 1. kolo

  • Fakulta sociálně ekonomická – podmínky přijímacího řízení naleznete zde.
  • Fakulta umění a designu – podmínky přijímacího řízení naleznete zde. Fakulta umění a designu do bakalářského studia přijímá přihlášky do 16. 1. 2017!
  • Fakulta strojního inženýrství (dříve Fakulta výrobních technologií a managementu) – podmínky přijímacího řízení naleznete zde.
  • Fakulta zdravotnických studií – podmínky přijímacího řízení naleznete zde.
  • Fakulta životního prostředí – podmínky přijímacího řízení  naleznete zde.
  • Filozofická fakulta – podmínky přijímacího řízení naleznete zde.
  • Pedagogická fakulta – podmínky přijímacího řízení naleznete zde.
  • Přírodovědecká fakulta – podmínky přijímacího řízení naleznete zde.

   

   

  Přehled oborů, které jsou otevřeny v přijímacím řízení na jednotlivých fakultách pro akademický rok 2017/2018 naleznete zde.

  Bližší infomace k obsahu přijímacích zkoušek a dalším podmínkám přijímacího řízení naleznete v podmínkách přijímacího řízení jednotlivých fakult (viz odkazy výše).

  Vysvětlivky:

  PS – prezenční studium (dříve denní)
  KS – kombinované studium (dříve dálkové)
  Bc. – bakalářské studium
  NMgr. – navazující magisterské studium
  Mgr. – magisterské studium
  Ph.D. – doktorské studium
  OPP – očekávaný počet přijatých

 • Výbor dobré vůle – možnost získání stipendia prostřednictvím Fondu vzdělání

  Dobrý den, 

  dovolte, abychom vás  upozornili na následující výzvu pro studenty:

  Nadané děti se zdravotním postižením, děti z dětských domovů a ze sociálně slabých rodin, které potřebují finanční podporu pro zajištění svého studia na střední či vysoké škole, mají možnost požádat o stipendium prostřednictvím Fondu vzdělání – jednoho ze stěžejních dlouhodobých projektů Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. Hlavním partnerem projektu je ČSOB. Uzávěrka pro příjem žádostí o stipendia je 25. 2. 2017.

  Bližší informace jsou obsaženy v přiloženém letáku. Podrobněji se můžete o Fondu vzdělání i kritériích a formálních podmínkách pro udělování stipendií dočíst také na www.vdv.cz/programy/fond-vzdelani/.

  V případě dotazů laskavě kontaktuje koordinátorku projektu paní Evu Kvasničkovou na kvasničkova@vdv.cz.

 • Zrušení konzultačních hodin v úterý dne 15.9.2015

  V úterý dne 15.9.2015 se ruší konzultační hodiny 

 • Stipendia Nikoly Tesly

  Stipendia Nikoly Tesly je nový projekt Výboru dobré vůle, jehož realizaci podporuje Nadace ČEZ. Cílem projektu je poskytnout stipendia 15 studentům ze sociálně slabých rodin nebo z dětských domovů, kteří studují v řádném bakalářském, magisterském nebo doktorském programu na vysoké škole technického zaměření v ČR a mají dobrý studijní prospěch

   

  Podmínky pro získání stipendia

  • věk do 30 let
  • řádné studium na vysoké škole technického směru v ČR
  • studijní průměr do 2,0
  • sociální handicap
  • absolvování úspěšného přijímacího pohovoru ve Výboru dobré vůle

  K žádosti o stipendium se přikládá

  • vyplněný formulář
  • potvrzení o příjmech všech členů domácnosti
  • doklad o studiu na vysoké škole v ČR
  • doklad o studijních výsledcích z posledního školního roku (kopie vysvědčení nebo indexu)
  • potvrzení o výši školného a výši úhrady za ubytování
  • vlastnoruční životopis
  • motivační dopis (max. 1 stránka A4)

  Další informace

  • žádosti se zasílají poštou na adresu nadace, rozhodující je datum podání žádosti
  • studijní průměr do 2,0 je třeba udržet po celou dobu, kdy je stipendium vypláceno. V případě zhoršení studijních výsledků, je stipendium sníženo, a v případě přerušení studia, je vyplácení úplně zastaveno.

  Uzávěrky pro přijímání žádostí o stipendium – 11.9.2015.

  Pohovory se žadateli o stipendium – 21.9.2015 v 9:30 až 12:30.

 • Univerzita nabízí virtuální prohlídky vybraných objektů

  Prohlédněte si objekty univerzity z pohodlí domova. Ve spolupráci s fotomenu.cz a Google byly zmapovány objekty Vědecké knihovny UJEP, červené auly a přednáškových sálů v objektu multifunkčního informačního a vzdělávacího centra (MIVC).

 • VYUŽIJTE 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

  VYUŽIJTE 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

  Studenti, kteří z různých důvodů nestačili podat přihlášku na vysokou školu v rámci standardních termínů přijímacích řízení, mají šanci se přihlásit na Univerzitu J. E. Purkyně v Ústí nad Labem díky vyhlášeným druhým kolům.

  Druhá kola přijímacího řízení vyhlašuje na UJEP šest fakult: fakulta výrobních technologií a managementu, fakulta zdravotnických studií, fakulta životního prostředí, filozofická fakulta a pedagogická fakulta. Ti největší opozdilci mohou pro podání přihlášky využít dokonce až pozdního srpnového termínu, 24. 8. 2015.

  Fakulta výrobních technologií a managementu – termín podání přihlášky do 24. 8. 2015 Nabízí 7 oborů bakalářských a 4 navazující magisterské. Uchazeče budou přijímat do naplnění stanoveného počtu přijímaných v 1. a 2. kole (celkově za 1. a 2. kolo chtějí přijmout cca 850 uchazečů do bakalářského studia a 440 do navazujícího magisterského studia – počet přijatých v 1. kole doplní počtem z 2. kola).

  Fakulta zdravotnických studií – termín podání přihlášky do 31. 7. 2015 Nabízí 4 obory bakalářské, do každého oboru ve 2. kole přijmou 5 studentů (celkem 20).

  Fakulta životního prostředí – termín podání přihlášky do 20. 8. 2015 Nabízí 2 obory bakalářské a 3 obory navazující magisterské. Budou přijímat do naplnění stanoveného počtu přijímaných v 1. a 2. kole (celkově za 1. a 2. kolo chtějí přijmout cca 300 uchazečů do bakalářského studia – počet přijatých v 1. kole doplní počtem z 2. kola, u navazujícího magisterského studia chtějí ve 2. kole přijmout cca 40 studentů).

  Filozofická fakulta – termín podání přihlášky do 17. 8. 2015 Nabízí většinu svých oborů, 13 oborů bakalářských a 11 navazujících magisterských oborů. Přijímat chtějí do naplnění stanoveného počtu přijímaných v 1. a 2. kole (celkově za 1. a 2. kolo chtějí přijmout cca 350 uchazečů do bakalářského a cca 250 uchazečů do navazujícího magisterského studia).

  Pedagogická fakulta – termín podání přihlášky do 17. 8. 2015 Nabízí 11 oborů bakalářských 7 oborů navazujících magisterských. Ve 2. kole chce fakulta dodatečně přijmout v bakalářském studiu cca 65 studentů a v navazujícím magisterském cca 45 studentů.

  Přírodovědecká fakulta – termín podání přihlášky do 17. 8. 2015 Nabízí většinu svých oborů, u některých oborů jsou stanoveny počty přijímaných uchazečů, u některých oborů přijmou všechny, kteří splní základní podmínky, počet přijímaných není tedy ani na bakalářské ani na navazující magisterské úrovni přesně stanoven.

  Kontakt: Mgr. Šárka Korfová, sarka.korfova@ujep.cz, 475 286 343

 • Stipendia bariéry pro rok 2015/2016

  Byl vyhlášen další ročník projektu Stipendia bariéry pro rok 2015/2016.

  Studenti si mohou podat žádost o stipendium, více na: http://www.kontobariery.cz/Projekty/Stipendium.aspx.

  Bližší informace o žádosti poskytne Univerzitní centrum podpory pro studenty se SP

 • Projekt Univerzitní centrum podpory pro studenty se SVP byl ukončen

  Po 36 měsících intenzivní práce byla dne 31. května 2015 ukončena realizace projektu Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami. Projekt byl podpořen z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a jeho hlavním cílem bylo zvýšit přístupnost studijního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem uchazečům a studentům se specifickými vzdělávacími potřebami.

 • Slavnostní otevření nového výtahu na Fakultě zdravotnických studií

  Na Fakultě zdravotnických studií byl v rámci projektu OP VK „Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami“ vybudován zcela nový výtah, který zpřístupňuje tento historický objekt fakulty zejména osobám s omezenou schopností pohybu.

 • Zhodnocení konference Vzdělávání bez bariér IV

  Za účasti více než stovky účastníků z řad odborné veřejnosti proběhla dne 16. dubna 2015 v červené aule multifuknčního centra UJEP konference Vzdělávání bez bariér IV, jejímž cílem bylo informovat o aktuálních trendech a možnostech zpřístupňování vzdělávání osobám se specifickými potřebami.

Video prezentace
UCP SVP UJEP

 

verze pro neslyšící

Hudba: Reverie (small theme), Autor: _ghost 2010
Pod licencí CC BY Attribution (3.0)

 

Vzdělávací aktivity

Zobrazit všechny vzdělávací aktivity