Bezbarier UJEP

Univerzitní centrum podpory pro studenty se SP
Pasteurova 3, Ústí nad Labem
T: +420 702 202 477, E: poradenskecentrum@ujep.cz
konzultační hodiny: po–pá 9:00 –15:00

Uchazeč

Studentem se specifickými vzdělávacími potřebami (SVP) rozumíme takového studenta, který vzhledem k vrozené nebo získané povaze svého zdravotního stavu vyžaduje modifikaci studijních podmínek, zpřístupnění studijních materiálů, odstranění fyzických překážek, popř. jiné zvláštní úpravy prostor univerzity za účelem úspěšného průběhu a ukončení studia. 

Nabídka podpůrných služeb je tak určena pro studenty se zrakovým postižením, se sluhovým postižením, s pohybovým postižením, se specifickými poruchami učení, s chronickým onemocněním nebo oslabením, s psychickými poruchami, s narušenou komunikační schopností a s kombinovaným postižením.

Podpora studentů s SVP je zajišťována různými subjekty ve vzájemné spolupráci. Zabezpečují ji zejména odborní pracovníci Univerzitního centra podpory pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami UJEP, psychologická poradna UJEP, studijní oddělení příslušných fakult, konzultanti centra pro přístupnost studijních prostředí pro studenty s SVP a v neposlední řadě také jednotliví akademičtí a ostatní pracovníci UJEP.

Seznam vzdělávacích akcí