Bezbarier UJEP

Univerzitní centrum podpory pro studenty se SP
Pasteurova 3, Ústí nad Labem
T: +420 702 202 477, E: poradenskecentrum@ujep.cz
konzultační hodiny: po–pá 9:00 –15:00

Fondy a nadace

Jednou z cest, jak překonat omezení ve studiu na vysoké škole, je osobní asistence či nákup vhodných podpůrných pomůcek. Zde Vám nabízíme stručný seznam nadací a nadačních fondů, které můžete využít a požádat o finanční podporu pro své studium na UJEP.

Příklady nadací poskytujících finanční pomoc:

Nadační stipendijní fond Jedličkova ústavu: Cílem fondu je shromažďovat finanční prostředky pro poskytnutí příspěvku – stipendia studentům škol JÚŠ a lidem se ZP, jimž příspěvek pomůže v dalším studiu či rekvalifikaci. Webové stránky fondu http://www.jus.cz/NSFJU

Nadace Student: Účelem je poskytování finanční výpomoci nadaným studentům pro materiální zabezpečení jejich studia. Výběr studentů, kterým tato pomoc bude poskytnuta, je konán na základě srovnatelných informací o prospěchu kandidátů a jejich morálních vlastnostech. Základní podmínkou je ekonomická slabost uchazeče a trvalé bydliště na území bývalého okresu Most. Webové stránky fondu: http://www.mesto-most.cz/nadace-student/os-1379

Konto Bariéry- Stipendium Bariéryhttp://www.kontobariery.cz/home.aspx) – Nadace Charty 77 podporuje studium vysokoškolských studentů různými projekty, např. Stipendium BARIÉRY (http://www.kontobariery.cz/Projekty/Stipendium.aspx),  Počítače proti bariérám (http://www.kontobariery.cz/Projekty/Pocitace-proti-barieram.aspx) a dalšími, jejichž aktualizovanou nabídku naleznete na webu Konta Bariéry – nabídka Projekty (http://www.kontobariery.cz/Projekty.aspx).

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové: uděluje příspěvky jak jednotlivcům, tak i nestátním neziskovým organizacím, které zajišťují kvalitní a moderní sociální služby potřebným. Nadace přispívá v rámci daných možností a se snahou, aby pomohla těm, kdo si zdravotní pomůcky nemohou jiným způsobem opatřit. Přispívá-li na vybavení, rehabilitační a kompenzační pomůcky, dbá na to, aby byly maximálně využívané. Webové stránky fondu http://www.vdv.cz/

Nadace Help: se orientuje především na projekty, které odpovídají základnímu účelu nadace. Aktivně podporujeme zdravotně postižené děti, mladé sportovce, talentované umělce a studenty, kterým nadační příspěvky umožňují aktivní zapojení ve všech oblastech života. Webové stránky fondu http://nadace-help.webnode.cz/

Pro potřebné podklady o vašem studiu (potvrzení o přijetí na UJEP, potvrzení o studiu, výpis ze studijního systému STAG, apod.) kontaktujte jednotlivá studijní oddělení fakult nebo pracovníky Univerzitního centra podpory.

V České republice existuje rozsáhlá síť nadací a nadačních fondů, celkem 1 736 subjektů.

Větší přehled získáte na následujících webových stránkách:

Stipendijní podpora studentů ze strany UJEP

UJEP své studenty také finančně podporuje. Zde je příklad stipendií, o která může student UJEP žádat:

Prospěchové stipendium – dle průměrného studijního prospěchu během studia na UJEP.

Mimořádné stipendium – se uděluje studentům za prospěšnou činnost spojenou s univerzitou, či jeho oborem studia. Jedná se o jednorázové stipendium.

Ubytovací stipendium – příspěvek na ubytování. Musí být splněna konkrétní kritéria.

Sociální stipendium – děkan přiznává sociální stipendium na akademický rok studentům, kteří mají nárok na přídavek na dítě, jestliže rozhodný příjem v rodině zjišťovaný pro účely přídavku na dítě nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5.

Všechna stipendia se rozhodují na základě žádosti studenta. Nic není připsáno automaticky. Myslete na to a využijte možnosti stipendií na UJEP. Více se dozvíte na studijním oddělení fakult nebo od pracovníků Univerzitního centra podpory.

Další informace získáte na internetových stránkách stipendijního řádu UJEP.