Bezbarier UJEP

Univerzitní centrum podpory pro studenty se SP
Pasteurova 3, Ústí nad Labem
T: +420 702 202 477, E: poradenskecentrum@ujep.cz
konzultační hodiny: po–pá 9:00 –15:00

Klíčové aktivity projektu UCP SVP UJEP

KA01 – Zřízení a provoz centra podpory pro studenty se SVP
KA02 – Vytváření a zlepšení přístupnosti studijního prostředí UJEP pro studenty se SVP
KA03 – Informačně-osvětová činnost pro studenty a zájemce o studium se SVP
KA04 – Inovace studijních materiálů a alternativní formy edukace pro studenty se SVP
KA05 – Zvyšování odborných kompetencí akademických a ostatních pracovníků UJEP

KA01 Zřízení a provoz centra podpory pro studenty se SVP

 • je zaměřena na zřízení a provoz CENTRA PODPORY PRO STUDENTY SE SVP. 
 • UCP SVP bude fungovat jako poradenské a servisní centrum pro studenty a uchazeče se SVP, bude zajišťovat koordinační, konzultační, informační, evidenční, koncepční a metodickou pomoc pro studenty se SVP. 
 • na jednotlivých fakultách vzniknou kontaktní pracoviště UCP SVP UJEP 
 • pořídí se specifické zařízení a vybavení pro studenty se SVP.
 • pořídíme studijní materiály, učebnice, skripta, která budou pro studenty se SVP poskytovány a zapůjčovány bezplatně.
 • budou ustanoveny základní organizační náležitosti, hlavní činnosti, jakým způsobem budou naplňovány základní funkce UCP SVP
 • budou pořízeny kompenzační pomůcky a technické zařízení, které bude studentům se SVP k dispozici prostřednictvím UCP SVP 
 • v průběhu realizace této KA vzniknou postupně 3 základní dokumenty/publikace – v podobě digitální – přístupné na webových stránkách, tak v podobě tištěné a v podobě přístupné pro studenty a zájemce o studium s poruchami sluchu a zraku:
 • Provozní řád UCP SVP UJEP – bude ustanovena organizační struktura centra, statut centra, stanoveny hlavní činnosti, poskytované služby, poradenství apod. Provozní řád bude mít formu vnitřního předpisu
 • Metodika podpory a vyrovnávání podmínek uchazečů a studentů se SVP na UJEP, bude obsahovat např. metodiku a organizaci přijímacího řízení, organizaci výuky, zkoušení, udělování zápočtů. Tento dokument/y musí mít opět podobu vnitřního předpisu.
 • Informace pro studenty a zájemce o studium se SVP na UJEP – úplné a podrobné informace pravidelně aktualizované pro každý akademický rok. Budou obsahovat informace o činnosti UCP SVP, o poskytovaných službách pro studenty se SVP, přístupnost jednotlivých objektu UJEP, podmínky přijímacího řízení, organizaci a fungování UCP.

KA02 Vytváření a zlepšení přístupnosti studijního prostředí UJEP pro studenty se SVP

 • základem KA je vymezení pojmu přístupné VŠ prostředí. Podle Strategie systémového zpřístupňování VŠ vzdělání je přístupné studijní prostředí utvářeno začleňováním studentů a zaměstnanců se ZP, respektováním jejich specifických potřeb.
 • přístupné studijní prostředí je založeno na tom, že objekty, učebny, studovny, soc. zařízení a další mat. a technologické vybavení UJEP je architektonicky a organizačně přístupné.

V průběhu této KA se zaměříme na následující činnosti:

 1. Stavební úpravy: v 5 objektech budou provedeny stavební úpravy a úpravy vnitřního vybavení s cílem zvýšení přístupnosti studijního prostředí ve fyzické a organizační podobě. .
 2. Vytvoření pracovních míst pro studenty se SVP: v každé budově vznikne pracovní místo uzpůsobené potřebám studentů se SVP. Vznikne celkem 20 míst (pro 8 součástí UJEP). Pracovní místa budou vytvořena převážně v přízemí a budou koncipována jako částečně mobilní. V případě potřeby bude možno pracoviště upravit.
 3. Nákup techniky: každé pracoviště bude vybaveno základní technikou – počítač, tiskárna a základní software.

KA03 Informačně-osvětová činnost pro studenty a zájemce o studium se SVP

 1. v souvislosti s předcházejícími aktivitami bude vytvořena sada informačních (propagačních) materiálů v podobě vhodné pro jednotlivé skupiny ZP (např. zvuk. záznam, tisk v Braillově písmu).
 2. v rámci této KA budou poskytovány poradenské služby pro zájemce o studium na UJEP se SVP
 3. v této KA se také zaměříme na CS pedagogů ZŠ, SŠ a VOŠ. Uspořádáme pro ně v průběhu projektu několik akcí s cílem předat informace o možnostech studia jejich žáků se SVP na UJEP.
 4. další aktivitou této KA budou semináře, pracovní workshopy a školení pro studenty UJEP, pro zájemce o studium a pro pedagogy ZŠ, SŠ a VOŠ s cílem informačně osvětové činnosti vzhledem k potřebám studentů se SVP a jejich možnostmi studia na UJEP.

KA04 Inovace studijních materiálů a alternativní formy edukace pro studenty se SVP

Na každé fakultě UJEP bude vybrána oblast – studijní programy/obory/předměty, které mají nejvýraznější přesahy a budou provedeny inovace vzhledem k zlepšení přístupnosti studijního prostředí. 
Inovace studijních materiálů budou reflektovat typologii nároků: nároky na sociální a mluvní komunikaci, na práci s psaným textem, se symbolikou a grafikou, s multimédii, s technologiemi aj.

Pro tyto studenty a jejich potřeby vzniknou např. nové specifické studijní opory, inovované audiovizuální pomůcky, inovované obsahy a formy vyučovacích předmětů, nové typy VK, e-learningové podpory. e-learningové kurzy.

 • tyto studijní materiály a alternativní formy edukace mohou mít jak tradiční (tištěnou), tak podobu digitální, zvukovou, obrazovou s použitím tlumočnické služby do znakového jazyka, opatřenou titulkováním, vytištěnou pomocí Braillova písma apod.
 • na každé z 8 fakult UJEP vznikne v průběhu realizace projektu (cca v období 6 semestrů) minimálně 5 inovovaných materiálů za semestr a fakultu.
 • celkem za projekt předpokládáme vznik 240 inovovaných produktů

KA05 Zvyšování odborných kompetencí akademických a ostatních pracovníků UJEP

Jednotlivé vzdělávací akce budou rozděleny do několika oblastí:

 • Vzdělávací akce zaměřené na obecné, základní podmínky zpřístupňování studijního prostředí studentům se SVP (např. zkvalitnění komunikace se studenty se SVP, použití kompenzačních pomůcek, přístupnost objektů UJEP, softwarové produkty pro zdravotně postižené, kurzy pro pracovníky Centra, pro kontaktní pracovníky, seminář o typologii zdravotních postižení apod.).
 • Vzdělávací akce zaměřené na zvyšování odborných kompetencí akademických pracovníků, kteří se podílejí přímo na výuce (sebepoznání jako nástroj sebereflexe, základy znakového jazyka, seminář o poruchách učení, rétorika a prezentační dovednosti, jak efektivně učit, aj.)
 • Vzdělávací akce pro ostatní pracovníky UJEP (základy komunikace se zdravotně postiženými, školení pro nahrávací tým, pro digitalizaci dokumentů, práce se specifickou technikou, se speciálním software, základy znakového jazyka a další.)