Bezbarier UJEP

Univerzitní centrum podpory pro studenty se SP
Pasteurova 3, Ústí nad Labem
T: +420 702 202 477, E: poradenskecentrum@ujep.cz
konzultační hodiny: po–pá 9:00 –15:00

Projekt

Název projektu: Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami

Zkrácený název projektu: UCP SVP UJEP
Registrační číslo projektu: 
CZ.1.07/2.2.00/29.0023
Název prioritní osy: 
7.2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Název oblasti podpory: 
7.2.2 Vysokoškolské vzdělávání
Předpokládaná doba trvání projektu: 
1. 6. 2012 – 30. 4. 2015

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem získala dotaci z finančních prostředků ESF z OP VK v rámci projektu „Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami“.

Cílem projektu je vytvoření Univerzitního centra podpory pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami (dále jen SVP). Ve skutečnosti půjde o to, aby obory akreditované na UJEP byly v co největší míře přístupné také studentům se SVP. Mezi ně patří osoby s pohybovým postižením, s postižením smyslovým – nevidomí, slabozrací, neslyšícím a nedoslýchaví – i osoby s jiným zdravotním postižením nebo znevýhodněním a studenti socio-ekonomicky znevýhodnění.

Projekt je zaměřen na komplexní řešení organizace a podmínek studia studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na naší univerzitě. Centrum bude fungovat na celouniverzitní úrovni a bude zajišťovat koordinační, konzultační, informační, evidenční, koncepční a metodickou podporu pro tyto studenty a bude spolupracovat s jednotlivými pracovišti na univerzitě.

„Studenti a studentky se zdravotním postižením jsou nedílnou součástí akademické obce vysokých škol. Zpřístupňování jejich studia není něčím navíc, ale jde o součást celkových služeb, které UJEP svým studentům poskytuje, a tyto služby musí být zajištěny studujícím s postižením ve stejném rozsahu a kvalitě jako ostatním studentům,“ vysvětluje manažer projektu.

Součástí projektu je také vytváření a zlepšení přístupnosti studijního prostředí UJEP pro studenty se SVP. Dojde tedy k optimalizaci podmínek umožňujících jejich studium včetně zajištění podpůrných služeb ze strany UJEP.

Realizace projektu „Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami“ z Evropského sociálního fondu, OP VK, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/29.0023 započala dne 1. června 2012.

Projekt bude řešen 36 měsíců a ukončen dne 31. května 2015.

Kontakt:
Ing. Petr Achs
e-mail: petr.achs@ujep.cz
tel: 475 286 364