Bezbarier UJEP

Univerzitní centrum podpory pro studenty se SP
Budova D (kancelář č. 9), Pasteurova 1, Ústí nad Labem
T: +420 702 202 477, E: ucp.svp@ujep.cz
konzultační hodiny: út–čt 9–15

Provozní řád Univerzitního centra podpory

Provozní řád upravuje podmínky využívání pracoviště UCP a specializovaných studentských pracovišť ve všech dotčených objektech UJEP, a to osobami, které k UCP nemají zaměstnanecký či dobrovolnický vztah.

 1. Vybrané specializované studentské pracoviště a technické vybavení UCP (dále jen „vybavení“) může být využíváno osobami se specifickými potřebami (dále jen „uživateli“), a to pro činnosti spojené se studiem.
 2. Informace o dostupném vybavení jsou zveřejněny na webu UCP http://bezbarier.ujep.cz. Uživatel má právo být o možnostech využití vybavení osobně, telefonicky či písemně informován pracovníky UCP.
 3. Dostupné vybavení má uživatel možnost si rezervovat telefonicky či on-line prostřednictvím webu UCP http://bezbarier.ujep.cz. Po předchozí rezervaci mohou uživatelé využívat vybavení přednostně.
 4. Bez rezervace je možné některé vybavení využívat pouze v době, kdy je přítomen pracovník či spolupracovník UCP, a zároveň v době, kdy v prostorách neprobíhá plánovaná činnost a příslušné zařízení není rezervováno nebo jinak využíváno.
 5. Pokud uživatel není studentem UJEP, může vybavení využívat pouze na základě písemného smluvního vztahu s UCP.
 6. Pracovník UCP má kdykoli v době přítomnosti uživatele právo kontrolovat, zda je vybavení používáno v souladu s rezervací, případně tak, jak bylo dohodnuto při příchodu uživatele na pracoviště.
 7. Uživatel je povinen oznámit pracovníkovi UCP úmysl použít vlastní technické či softwarové vybavení. Použití takového vybavení je možné pouze po předchozím písemném souhlasu pracovníka UCP.
 8. Uživatel nesmí měnit uspořádání pracovního místa, nesmí provádět jakékoliv zásahy do instalovaného technického a programového vybavení, ani odpojovat jednotlivá zařízení z elektrické sítě. Je-li úprava pracoviště nezbytná a zároveň možná, provádí ji výhradně pracovník či pověřený spolupracovník UCP.
 9. Doprovází-li uživatele jiná osoba, jeho právo využívat technické vybavení se na ni nevztahuje, s výjimkou, kdy má činnost doprovázející osoby charakter technické asistence poskytované uživateli.
 10. Doprovází-li uživatele vodící pes, musí být po celou dobu pobytu na pracovišti pod kontrolou uživatele.
 11. Svrchní oděv a zavazadla je třeba odkládat na místa k tomu určená, jsou-li taková místa k dispozici.
 12. Pokud uživatel používá slepeckou hůl, může ji odložit na desku pracovního stolu pouze v případě, že je složena a chráněna vnějším obalem.
 13. Uživatel je povinen dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zásady požární bezpečnosti.
 14. Při práci s PC, notebookem či jiným zařízením připojeným k počítačové síti UJEP, je uživatel povinen dbát pravidel stanovených dalšími relevantními interními dokumenty UJEP, zejm. směrnicí prorektora pro rozvoj a informatizaci č. 1/2012 či Desaterem opatrného uživatele. Veškeré relevantní dokumenty jsou k dispozici vždy u pracovníků UCP, případně na webu Centra informatiky UJEP.
 15. Osobní telefonické hovory vyřizuje uživatel mimo prostor pracoviště, a při práci nepoužívá služby internetové nebo jiné hlasové komunikace, která by mohla rušit ostatní uživatele na pracovišti. V případě potřeby využití hlasového odečítání obrazovky uživatel použije sluchátka.
 16. Uživatel je povinen udržovat pracovní místo čisté, nekonzumovat potraviny, s výjimkou nápojů v uzavíratelných obalech.
 17. Provozní řád je závazný, jeho porušování může vést k odepření přístupu uživatele na dotčená pracoviště UCP.
 18. Výjimky z provozního řádu jsou možné pouze na základě písemného vyjádření vedoucího pracovníka UCP nebo jemu nadřízené osoby (prorektor pro studium).